Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum

zverejnené: 22. júla 2011
aktualizované: 16. marca 2022

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (OOS) na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum udeľuje Ministerstvo kultúry SR. Na webstránke Ministerstva kultúry SR sú dostupné informácie k žiadosti o vydanie osvedčenia o OOS a k predĺženiu platnosti osvedčenia o OOS .
 
Pamiatkový úrad SR vypracuje posudok o absolvovaní odbornej praxe pre Ministerstvo kultúry SR za účelom vydania osvedčenia o OOS. Žiadosť o vypracovanie posudku je potrebné Pamiatkovému úradu SR  doručiť najmenej s dvojmesačným predstihom pred termínom uzávierky predkladania žiadostí na Ministerstvo kultúry SR, teda do 31. januára a do 31. júla každoročne.

Žiadosť o vypracovanie posudku musí obsahovať nasledovné podklady:

•    profesijný životopis,
•    doklad o dosiahnutom vzdelaní: kópia diplomu o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.),
•  doklad o odbornej praxi: potvrdenie zamestnávateľa/-ov (právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum) o dobe zamestnania alebo o účasti na konkrétnych archeologických výskumoch, prípadne čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že sa podieľal na odborných prácach na konkrétnych archeologických výskumoch,
•    odborná prax v oblasti archeologického výskumu
o    súpis archeologických výskumov, na ktorých sa žiadateľ podieľal, s uvedením názvu právnickej osoby oprávnenej vykonať výskum a mena vedúceho výskumu (držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti),
o    súpis výskumných dokumentácií archeologických výskumov, ktoré žiadateľ vypracoval alebo na ktorých sa podieľal,
o    fyzické predloženie výskumných dokumentácií, ktoré žiadateľ vypracoval alebo na ktorých sa podieľal. Je potrebné predložiť najmenej dve výskumné dokumentácie. Ak boli predtým výskumné dokumentácie zaslané Pamiatkovému úradu SR za účelom vydania stanoviska, nie je potrebné ich predkladať.
•    publikačná činnosť,
•    prednášková činnosť.

Absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o OOS posudzuje Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá tiež hodnotí odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti o osobitnej odbornej spôsobilosti.
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti