Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Podklady pre odborný posudok v odbore archeologického výskumu

zverejnené: 22. júla 2011
aktualizované: 25. februára 2016

Je potrebné, aby žiadateľ podklady potrebné pre vypracovanie posudku o absolvovaní odbornej praxe doručil Pamiatkovému úradu SR najmenej s dvojmesačným predstihom pred termínom uzávierky predkladania žiadostí na Ministerstvo kultúry SR, teda do 31. januára a do 31. júla každoročne.
 
Žiadateľ o odborný posudok Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe v odbore archeologického výskumu predloží pre jeho vypracovanie nasledovné podklady:
 
1. profesijný životopis
2. doklad o dosiahnutom vzdelaní: diplom o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) + vysvedčenie
3. doklad o odbornej praxi: potvrdenie zamestnávateľa/-ov (právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum) o dobe zamestnania alebo o účasti na konkrétnych archeologických výskumoch, prípadne čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že sa podieľal na odborných prácach na konkrétnych archeologických výskumoch
4. odborná prax v oblasti archeologického výskumu
     - súpis archeologických výskumov, na ktorých sa žiadateľ podieľal s uvedením názvu právnickej osoby oprávnenej vykonať výskum a mena vedúceho výskumu (držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti);
     - súpis výskumných dokumentácií archeologických výskumov, ktoré žiadateľ vypracoval, alebo na ktorých sa podieľal;
     - fyzické predloženie výskumných dokumentácií, ktoré žiadateľ vypracoval, alebo na ktorých sa podieľal. Je potrebné predložiť najmenej dve výskumné dokumentácie.
5. publikačná činnosť
6. prednášková činnosť
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti