Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatkový informačný systém (PAMIS)

zverejnené: 14. januára 2019
aktualizované: 10. februára 2022

 Logo MINDOP SRLogo MIRRILogo PÚSR

 

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 3946/6, 814 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  

Názov projektu:  Pamiatkový informačný systém  

Miesto realizácie projektu:  celé územie Slovenskej republiky 

Trvanie projektu:  06/2019 – 09/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu:  11 691 908,00 EUR 

Spôsob financovania projektu:  75,293 % príspevku z EFRR, 13,287 % príspevku zo štátneho rozpočtu, 11,420 príspevku pro-rata 

Identifikácia projektu:
Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Prioritná os:  7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:  7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 

Stručný popis projektu:            

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, vykonáva 1. a 2. stupňovú štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou prostredníctvom 8 krajských pamiatkových úradov (KPÚ) v rozsahu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu Pamiatkového informačného systému (PAMIS), nového integrovaného informačného systému bude PÚ SR poskytovať elektronické služby pre občanov a podnikateľov, automatizovane publikovať komplexné data-sety a informácie na svojom portáli a zároveň aj prostredníctvom Úradu vlády SR (data.gov.sk).
 
Predmet projektu: 

 • zavedenie 16 elektronických služieb s úrovňou elektronizácie 4 (typu služba občanovi, služba podnikateľovi a služba verejnej a štátnej správe viď. META IS),   úplná END-TO-END komunikácia, ktorá zodpovedá 12 najpočetnejším procesom výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR
 • elektronizácia 22 menej početných procesov výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR s automatizovanými procesnými krokmi
 • vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu
 • zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu
 • integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom


Cieľ projektu PAMIS:

 • skrátiť dĺžku trvania procesu výkonu štátnej správy zo strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov
 • implementovať optimalizáciu poskytovaných služieb Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov voči občanom a podnikateľom v zmysle Národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe, časť Dizajn TO-BE procesov, realizovaného Ministerstvo vnútra SR
 • efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR zavedením automatizácie postupov a elektronizácie procesov prostredníctvom PAMIS
 • vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu
 • zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom verejného portálu
 • integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát poskytovaných štátom


Výkonnostný (merateľný) ukazovateľ projektu PAMIS:

 • Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s celkovou cieľovou hodnotou:        1,000


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ostatné :
www.mindop.sk
www.eufondy.sk

Link na fotogalériu:  obsah bude priebežne aktualizovaný
Link na priebežné informácie:  obsah bude priebežne aktualizovaný   

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti