Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatkové výskumy

zverejnené: 23. augusta 2017
aktualizované: 10. apríla 2019

Pamiatkový  výskum  je  odborná  činnosť  zameraná  na  získavanie  poznatkov  o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách. Pamiatkový výskum sa vykonáva buď ako príprava na obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok, ako príprava úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach, na záchranu archeologických nálezov, alebo pre vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území.

O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum teda rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, z vlastného podnetu, na základe žiadosti vlastníka alebo správcu. Pred  začatím pamiatkového výskumu na vedecké a dokumentačné účely je žiadateľ povinný krajskému pamiatkovému úradu podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o výskume.

Pamiatkový výskum sa podľa zamerania člení na umelecko-historický výskum, architektonicko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum a archeologický výskum. Podľa časového hľadiska sa člení na predstihový a záchranný výskum.

Náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník. Ak sa pamiatkový  výskum vykonáva na stavbe alebo pri činnosti, ktorej  uskutočnenie je verejným záujmom, môže ústredný orgán štátnej správy rozhodnúť, že náklady alebo ich časť sa uhradia zoštátneho rozpočtu. Pamiatkový výskum vykonávaný výlučne na vedecké a dokumentačné účely uhrádza ten, v koho záujme je vykonaný.

Viac o pamiatkových výskumoch sa dočítane v § 35 - 39 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Pamiatkový úrad SR je podľa §35a, ods. 1 a §36, ods. 4 pamiatkového zákona oprávnený vykonávať pamiatkový výskum prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie pamiatkového výskumu.

Informácie a žiadosti o vydaní osvedčenia na vykonávanie pamiatkového výskumu, vrátane zoznamu držiteľov osvečení pre pamiatkové výskumy, nájdete na stránkach Ministerstva kultúry SR.

Objednávateľ pamiatkového výskumu (vlastník pamiatky, stavebník) môže presnú adresu fyzickej osoby s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať príslušný druh pamiatkového výskumu, získať aj od jednotlivých Krajských pamiatkových úradov.

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

 

Archeologické výskumy

Prehľad archeologických výskumov realizovaných Pamiatkovým úradom SR (PDF, 148 kB)

Prehľad archeologických výskumov je priebežne dopĺňaný, niektoré výskumy obsahujú aj priloženú výskumnú archeologickú dokumentáciu, fotografickú dokumentáciu, publikované odborné články atď (v časti Príloha).

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti