Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Organizačný poriadok

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 5. mája 2022

Organizačný poriadok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava

Článok 2   
Zriadenie a právne postavenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
1.    Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo MK 572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol zriadený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady.
2.    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad“) je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu pamiatkového zákona. Sídlom pamiatkového úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.
3.    Pamiatkový úrad je štátna rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom. Pamiatkový úrad je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch.
4.    Pamiatkový úrad je služobným úradom podľa zákona o štátnej službe.
5.    Pamiatkový úrad pri plnení svojich úloh a vo všetkých svojich činnostiach dodržiava zásadu rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a zákazu diskriminácie.
6.    Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „úrad“) sú preddavkovými organizáciami pamiatkového úradu bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu v rozsahu pamiatkového zákona vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. Úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Niektoré úrady majú zriadené svoje pracoviská.
7.    Pamiatkový úrad a úrady vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení pamiatkového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí, a v rozsahu svojej pôsobnosti a právomoci  vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov.
8.    Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni podľa pôsobnosti a právomoci ustanovenej v pamiatkovom zákone a štátnu správu v druhom stupni na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú úrady.

Článok 3
Činnosť pamiatkového úradu
Pamiatkový úrad:

1.    riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný úradmi,
2.    rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
3.    zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
4.    rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona o správnom konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,
5.    rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
6.    plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
7.    vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“) a plní úlohy spojené s vedením ústredného zoznamu a jeho registrov nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón,
8.    vedie verejný špecializovaný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
9.    zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,
10.    zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených národných kultúrnych pamiatkach (ďalej len „kultúrne pamiatky“)
11.    vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
12.    poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom,
13.    spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
14.    podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Celé znenie: Organizačný poriadok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PDF, 1 446 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti