Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Organizačný poriadok

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 3. októbra 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava

Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len generálny riaditeľ) po prerokovaní so Závodným výborom základnej organizácie Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií (ďalej len ZV ZO) vydáva tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

1/ Základné ustanovenia

Zákonom NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1.apríla 2002 číslo: MK 572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol zriadený od 1.4.2002 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady.

PAMIATKOVÝ ÚRAD SR (ďalej len PÚ SR):


PÚ SR je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. PÚ SR vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Sídlom PÚ SR je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie SR.

PÚ SR je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR (ďalej len MK SR), ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky KPÚ. PÚ SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v KPÚ.

KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY (ďalej len KPÚ):


KPÚ sú preddavkovými organizáciami PÚ SR bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu v rozsahu zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.

KPÚ konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých krajských pamiatkových úradov sú : Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Jednotlivé KPÚ majú zriadené svoje pracoviská.

PÚ SR a KPÚ vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č.49/2002 Z.z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí, a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov.

PÚ SR vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú KPÚ.

2/ Činnosť PÚ SR

PÚ SR :

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný KPÚ,
 2. rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
 3. zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
 4. rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vo veciach zverených mu zákonom č.49/2002 Z.z. na úseku ochrany pamiatkového fondu,
 5. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam KPÚ a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 6. plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 7. vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu a plní úlohy spojené s vedením Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky (nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón),
 8. vedie osobitný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 9. zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,
 10. zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach,
 11. vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 12. poskytuje odbornú a metodickú pomoc KPÚ,
 13. spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
 14. podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.


Organizačný poriadok PÚ SR (PDF, 385 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 1 (PDF, 142 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 2 (PDF, 132 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 3 (PDF, 131 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 4 (PDF, 210 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 5 (PDF, 142 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 6 (PDF, 139 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 7 (PDF, 128 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 8 (PDF, 128 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 9 (PDF, 136 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 10 (PDF, 139 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 11 (PDF, 127 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 12 (PDF, 127 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 13 (PDF, 127 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 14 (PDF, 194 kB)
Dodatok k Organizačnému poriadku č. 15 (PDF, 28 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti