Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 24. augusta 2020

Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady uskutočňujú výkon štátnej správy v prvom a druhom stupni na ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk a súčasne rozpracovávajú teóriu a metodológiu ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v  zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Krajské pamiatkové úrady obhliadajú a obhliadajú a  vyzdvihujú náhodné archeologické nálezy nahlásené občanmi priamo na krajský pamiatkový úrad. Vyhľadávanie archeologických nálezov pomocou detektora kovov je zakázané  .
Krajské pamiatkové úrady rozhodujú o vykonaní archeologických výskumov v rámci svojej územnej a vecnej príslušnosti.
Krajské pamiatkové úrady vykonávajú štátny pamiatkový dohľad počas trvania archeologického výskumu, ktorý vykonávajú oprávnené právnické osoby prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou udelenou Ministerstvom kultúry SR.
Oprávnené právnické osoby (na stránkach Ministerstva kultúry SR) vykonávajúce archeologický výskum na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu sú povinné vypracovať a predložiť Pamiatkovému úradu SR výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu.

Pamiatkový  úrad SR na základe obhliadky náhodného archeologického nálezu krajským pamiatkovým úradom a na základe dokumentácie o vyzdvihnutí náhodného archeologického nálezu poskytuje nálezcovi nálezné.

Pamiatkový úrad SR na posúdenie odborných otázok v oblasti ochrany pamiatkového fondu a v oblasti archeologických nálezov a nálezísk zriadil ako poradný orgán subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá posudzuje a hodnotí výskumné dokumentácie z archeologických výskumov a na základe jej odporúčaní Pamiatkový úrad SR vydáva stanoviská k výskumným dokumentáciám zo všetkých druhov archeologického výskumu, vrátane výskumov s negatívnym výsledkom.
Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad SR je správcom hnuteľných archeologických nálezov a vedie evidenciu týchto nálezov. Prevod správy vlastníctva sa uskutočňuje na základe zmluvy medzi Pamiatkovým úradom SR a múzeom alebo zriaďovateľom múzea.
Archeologický ústav SAV Nitra vedie Centrálnu evidenciu archeologických nálezísk na Slovensku.

Materiály na siahnutie:
Organizácie oprávnené vykonávať archeologický výskum (PDF, 1000 kB)

Formulár: Oznámenie o začatí alebo ukončení archeologického výskumu (RTF, 149 kB)
Formulár:  Žiadosť o prevod archeologických nálezov (RTF, 120 kB)
Formulár: Návrh výskumu na vedecké a dokumentačné účely (RTF, 134 kB)

Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie dokumentácie z archeologických výskumov
(PDF, 1393 kB)

Depozitárny poriadok Depozitára archeologických nálezov - Smernica č.5/2020 (PDF, 2 966 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti