Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok

zverejnené: 11. mája 2020
aktualizované: 18. júna 2020

Zborník Monumentorum Tutela 30Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je najstarším publikačným seriálom svojho druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“.

Zborník sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na uvedenej konferencii z príležitosti 165. výročia začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok“, predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Podujatie sa konalo vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Príspevky medzinárodného kolektívu bádateľov sa zaoberajú teóriou a dejinami ochrany, dokumentácie a obnovy pamiatok približne od polovice 19. storočia s rôznym presahom do nasledujúceho veku. Ich rádius zasahuje do väčšiny krajín, ktoré tvorili súčasť „Podunajskej monarchie“.

Hnutie modernej ochrany pamiatok v strednej Európe sa zrodilo začiatkom 20. storočia vo Viedni. Jeho zásady sa prakticky overovali približne počas dekády pred rokom 1914 za účasti vedúcich osobností akými boli Alois Riegl, Max Dvořák a Hans Tietze; tento vývoj osvetľoval prof. Sandro Scarrocchia (Miláno) a pani Alena Janatková (Berlín). Snahy o internacionalizáciu ochrany pamiatok v situácii po prvej svetovej vojne priblížil Marek Krejčí (Praha). Medzi konkrétne pojednávané územia sa potom dostali východné „karpatské“ oblasti (Bukovina – prof. Waldemar Deluga; Podkarpatská Rus – Tomáš Kowalski), Čechy a rakúske/české Sliezsko (Jaroslav Horáček, Kristina Uhlíková, Jana Marešová, Jan Uhlík, doc. Pavel Šopák), býv. Rakúske Prímorie (doc. Vittorio Foramitti) a Chorvátsko (doc. Franko Ćorić).  

Prispievateľmi k dejinám ochrany pamiatok v niekdajšom Uhorsku – v rozsahu Slovenska a Maďarska – sa stali prof. József Sisa, Henrieta Žažová, Peter Buday, Lilla Farbaky-Deklava, Karol Hollý, Štefan Gaučík a Katarína Haberlandová. Všetci autori ponímajú ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva v širších súvislostiach, so zreteľom na predpoklady dobovej spoločnosti, politiky, hospodárstva alebo zástoj cirkvi.

Konferenčné podujatie a zborník boli koncipované so zreteľom na doterajšiu ojedinelosť mnohostrannosti v špecializovanej historiografii z dejín stredoeurópskej ochrany pamiatok. Tento výskum býva spravidla orientovaný na jednotlivé národné územia, čím sa však vzďaľuje pôvodne prítomná ideová a obsahová „jednotnosť“, nevraviac o vtedajšej prináležitosti do rovnakého politického rámca. Preto k jedným z cieľov konferencie a predstavenej publikácie patrilo úsilie rozšíriť pohľad na historický vývoj presahujúci štátne hranice.

Dovoľujeme si uviesť výňatok z recenzného posudku, ktorý napísal Dr. Andreas Lehne, bývalý pracovník Spolkového pamiatkového úradu (BDA) vo Viedni:

„Rôznorodosť perspektív zásadne prispieva k poznatkom o dejinách pamiatkovej ochrany v strednej Európe. Štúdie k biografiám významných pamiatkarov, analýzy teritoriálneho vývoja v jednotlivých „nástupníckych štátoch“, ale aj výskumy o rôznych prístupoch k inventarizácii a uchopeniu pamiatkových súborov a mestských celkov, a rovnako aj odkrývanie často zložitých inštitucionálnych dejín sú doplnené reflexiami o utváraní teórií, pričom vybrané prípadové štúdie osvetľujú implementáciu teórie do praxe. Dotýkajú sa mnohých, kultúrnohistoricky zaujímavých oblastí, ako napríklad vzťahu medzi centrom a perifériou, miesta kultúrneho dedičstva v čase národnostných konfliktov a tiež tendencie k internacionalizácii ochrany kultúrnych hodnôt.“

 

Recenzný posudok rovnako poskytol PhDr. Zdeněk Vácha, Národní památkový ústav – ÚOP v Brne:

„Příspěvky, jež zazněly v rámci konference, si nepochybně zaslouží, aby byly dány k dispozici zájemcům o toto téma a forma vydání v rámci oborového sborníku, s velkou tradicí a dosahem, je jistě vhodná. Téma institucionalizované památkové péče v monarchii a v návaznosti na jí položené základy oboru v průběhu 19. a začátku 20. století, do rozpadu monarchie i dále, je totiž – ať již si to uvědomujeme, či ne – dodnes jedním z rozhodujících faktorů nahlížení na ideje a též pracovní metody památkové péče v následnických zemích i vně. (…) Zmiňovaná konference byla logicky pojata jako mezinárodní, a díky tomu i předkládaný soubor zahrnuje pohledy z různých částí kontinentu, ať již jde o „jádrové“ země monarchie (Kernländer), nebo země s monarchií v daném období více či méně epizodicky spojené. O to zajímavější je vhled do situace od vídeňského centra vzdálenějších lokalit, periferií, neboť právě zde lze vyzařování idejí Komise a realizaci opatření jejích členů pozorovat jako pod drobnohledem. Příspěvky vysoké odborné úrovně též často přinášejí množství doposud nepublikovaného pramenného materiálu a i v případě, že jde o syntézy, je možnost jejich přímé konfrontace na jednom místě vítaná.“   

 

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 30 

Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, 342 s.

Zostavil: Mgr. Tomáš Kowalski

ISBN 978-80-89175-89-5; ISSN 1336-4820

 

Cena: 15 eur

Publikáciu distribuuje Pamiatkový úrad SR.

Zborník Monumentorum Tutela 30Zborník Monumentorum Tutela 30Zborník Monumentorum Tutela 30Zborník Monumentorum Tutela 30

 

OBSAH

 

Sandro Scarrocchia

The Vienna School of monument conservation: Riegl, Dvořák and Tietze

 

Alena Janatková

Der moderne Denkmalkultus und die Erinnerungswerte

 

Marek Krejčí

An internationalisation of monument protection: the legacy of the Central-Commission?

 

 

VÝCHODNÉ OBLASTI V KARPATOCH · EASTERN REGIONS IN THE CARPATHIANS

Waldemar Deluga

Protection of eastern Christian monuments in Bukovina at the end of the 19th and the beginning of the 20th century

 

Tomáš Kowalski

“…competence applies only to Slovakia.” State Monuments Department in Bratislava and Carpathian Ruthenia

 

 

ČECHY A RAKÚSKE SLIEZSKO · BOHEMIA AND AUSTRIAN SILESIA

Jaroslav Horáček

František Xaver Beneš (1816–1888), konzervátor Ústřední komise. Neznámá osobnost počátků památkové péče v Čechách

 

Kristina Uhlíková

Památková péče v zemi dvojího lidu: Česká a německá památková péče v Čechách

 

Jana Marešová

Soupisy památek pod taktovkou Archeologické komise

 

Jan Uhlík

Bestia triumphans? The role of the Inventory Commission of the Royal Capital City of Prague in the Documentation and Rescue of Historically Valuable Objects during Prague’s Urban Renewal

 

Pavel Šopák

Památková péče v českém Slezsku do roku 1918

 

 

JUŽNÉ OBLASTI MONARCHIE · SOUTHERN PARTS OF THE MONARCHY

Vittorio Foramitti

The Central Commission in north-eastern Italy: protagonists and restorations in Friuli and Küstenland, 1853–1918

 

Franko Ćorić

Continuities and discontinuities of the policies of the Central Commission in Croatia

 

 

UHORSKO (SLOVENSKO A MAĎARSKO) · HISTORIC HUNGARY: SLOVAKIA AND HUNGARY

József Sisa

From the Central Commission to the National Commission of Monuments: Changing Institutional Framework and Principal Projects in the Kingdom of Hungary

 

Henrieta Žažová

Uhorská pamiatková komisia a ochrana hradnej architektúry a fortifikácií

 

Peter Buday

Arnold Ipolyi a obnovy stredovekých pamiatok

 

Lilla Farbaky-Deklava

Reconstruction of the church of Deáki/Diakovce: a change of generations in monument conservation

 

Karol Hollý

Ku koncepciám „národného zberateľstva“ v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia v uhorskom (nenárodoveckom) kontexte

 

Štefan Gaučík

Zabúdanie a pamäť. Dodatky k pamiatkarskému dielu Jozefa Könyökiho

 

Katarína Haberlandová

Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie

 

  Zborník Monumentorum Tutela 30  Zborník Monumentorum Tutela 30 Zborník Monumentorum Tutela 30
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti