Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Legislatíva

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 12. júna 2019

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa pri svojej hlavnej činnosti – výkone ochrany pamiatkového fondu - riadi najmä nižšie uvedenými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Z týchto predpisov vyplýva aj povinnosť starať sa o kultúrne dedičstvo. Úplné a aktualizované znenia zákonov si môžete vyhľadať na právnom a informačnom portáli Slovenskej republiky Slov-Lex >>


 • ZÁKON č. 49/2002 Z. z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu (PDF, 382 kB)

  • ZÁKON č. 479/2005 Z. z. z 23. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • ZÁKON č. 208/2009 Z. z. z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

  • ZÁKON č. 262/2011 Z. z. z 13. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  • ZÁKON č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • ZÁKON č. 38/2014 Z. z. z 31. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  • ZÁKON č. 104/2014 Z. z. z 25. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

  • ZÁKON č. 282/2015 Z. z. z 22. septembra 2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • ZÁKON č. 125/2016 Z. z. z 18. novembra 2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • ZÁKON č. 376/2015 Z. z. z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  • ZÁKON č. 160/2018 Z. z. z 15. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  • ZÁKON č. 177/2018 Z. z. z 15. mája 2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Metodické a odborné materiály >>>

Ochrana osobných údajov
 

Archív a registratúra
 

Svetové kultúrne a európske dedičstvo
 
 
Ďalšie zákony
 
 • Zákon č. 138/2004 Z. z. , ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Zákonom č. 215/ 2002 Z. z. a Zákonom č. 527/2003 Z. z.
 • Zákon č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (PDF, 142 kB)
 • Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných ľudských práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. ,Ústava Slovenskej republiky najmä  čl. 11, čl.20 ods. 1, 3 a 4,  čl. 44 ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 2 a 3, čl. 51, čl.67, čl.123, čl.127, čl.152 ods. 4.Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti