Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Ladislav Mlynka

zverejnené: 29. marca 2016
aktualizované: 5. októbra 2018

Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. (1954 – 2010) začal svoju pracovnú kariéru na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v roku 1977, ešte ako študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Prácou v Oddelení pamiatok  ľudovej architektúry a techniky sa ako etnológ zapojil do rozsiahlej dokumentačno-monitorovacej úlohy „Kategorizácia súpisu pamiatok ľudovej architektúry“, ktorej výstupy sú dodnes najväčším a najrozsiahlejším pamiatkovým  dokumentačným materiálom v oblasti ľudového staviteľstva na Slovensku.

Hlavnou témou jeho odbornej činnosti sa v nasledujúcom desaťročí však stala oblasť technických pamiatok a Laco Mlynka sa  ako hlavný riešiteľ za pamiatkový ústav v rokoch 1981 až 1988 analyticky, hodnotiaco a spracovateľsky podieľal na zásadných koncepčných materiáloch  zameraných na ochranu, obnovu a využitie tohto druhu pamiatok. Popri ochrane pamiatok in situ spolupracoval na záchrane technických diel aj formou prípravy špecializovaných technických múzejných expozícií a významná je aj jeho publikačná činnosť či už odborná alebo popularizačná o ktorej svedčí množstvo štúdií a článkov, ako aj monografické knižné práce. Počas pôsobenia na pamiatkovom ústave L. Mlynka postupne zastával okrem odborno-koorditátorských  funkcií aj funkcie riadiace, v roku 1982 sa stal vedúcim oddelenia a v roku 1985 vedeckým tajomníkom a zástupcom riaditeľa ústavu.

Po odchode z pamiatkového ústavu pracoval tri roky v Muzeologickom ústave  SNM a od roku 1991 až do svojej smrti pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na FF UK v Bratislave. Aj počas svojej vysokoškolskej pedagogickej činnosti  zostal verný odboru ochrany kultúrneho dedičstva, čo dokladá  jeho členstvo vo  vedeckých a odborných radách a komisiách Pamiatkového úradu SR, Ministerstva kultúry SR, Národného komitétu ICOMOS, Slovenského národného múzea a Matice slovenskej, ako aj jeho veľká zásluha o vznik študijného odboru muzeológie a monumentológie na Katedre etnológie FF UK.

V roku 2016 mu bola udelená Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016 in memoriam.

Zostavila M. Riháková
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti