Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Žilina - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 19. apríla 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 19.4.2021 KPÚ Žilina - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území – výstavba líniovej stavby „12342 - Liptovský Hrádok – Hradná – Rozšírenie NNK“, katastrálne územie Liptovský Hrádok, ktorá je situovaná v Pamiatkovej zóne Liptovský Hrádok (PDF, 172 kB)
  • 13.4.2021 KPÚ Žilina - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický výskum ako opatrenie podľa § 35 ods. 4a a 4b pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na mieste  stavby v súvislosti so stavbou „Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Liptovské Kľačany“ na pozemkoch v k. ú. Ľubeľa a Liptovské Kľačany (PDF, 121 kB)
  • 6.4.2021 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobu vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby „Obnovme pevnostný cezhraničný systém Šance – Valy“ na pozemku reg. KN-C parcela č. 6405/123 v k.ú. Čierne (PDF, 428 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti