Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 21. januára 2022

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 20.1.2022 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania o vydaní rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti plánovanou stavbou „Celoobecná splašková kanalizácia obce Trstín“, navrhovanej v katastrálnom území Trstín, obec Trstín (PDF, 235 kB)
  • 20.1.2022 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na stavbe „Bytové domy WEST 4“, k. ú. Galanta, mesto Galanta (PDF, 231 kB)
  • 18.1.2022 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať pamiatkový - archeologický výskum na stavbe „Polyfunkčná zóna Prúdy IV. etapa, miestne cesty a inžinierske siete“, k. ú. Sereď, mesto Sereď (PDF, 217 kB)
  • 14.1.2022 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný archeologický výskum v súvislosti plánovanou stavbou „IBV od Lančára II., stavebný objekt SO 01 VN prípojka, SO 02 trafostanica, SO 03 distribučné NN rozvody“, navrhovanej v katastrálnom území Kočín a Lančár, obce Kočín - Lančár, okres Piešťany (PDF, 217 kB)
  • 13.1.2022 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti plánovanou stavbou „SA_KOVÁLOVEC, VINOHRADY_VNK,TS,NNK“, navrhovanej v katastrálnom území Koválovec, obec Koválovec (PDF, 243 kB)
  • 12.1.2022 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný archeologický výskum v súvislosti plánovanou stavbou „IBV Kopec – Vrbové + inžinierske siete a miestne komunikácie“, navrhovanej v katastrálnom území Vrbové, okres Piešťany (PDF, 245 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti