Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 16. apríla 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 

 • 16.4.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: "Optická sieť NEVERNET – Jelenec 1", parc. č. líniová stavba, kat. úz. Jelenec, okr. Nitra (PDF, 227 kB)
 • 16.4.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_NI_SLAK_01_Mojmírovce", parc. č. líniová stavba, kat. úz. Mojmírovce, okr. Nitra (PDF, 334 kB)
 • 13.4.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „NA_Kolíňany, Borina, VN 246-378, VNK“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – VNV nadzemné vedenie, SO 02 – VNK podzemné vedenie, SO 03 – Demontáž VNV, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Kolíňany, okr. Nitra (PDF, 253 kB)
 • 9.4.2021 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Záhradky "Prílesie" Nitra“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – Distribučný elektrický rozvod VN 22 kV, SO 02 – Kiosková transformačná stanica TS1, SO 03 – Distribučný elektrický rozvod NN, SO 04 – Elektrické prípojky NN a „Záhradkárska osada "Prílesie" Nitra, Lukov dvor“, v rozsahu stavebných objektov: SO 05 – Vodovod, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Párovské Háje, okr. Nitra (PDF, 212 kB)
 • 6.4.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Optické pripojenie ES Vráble (L13.1011.20.0001)“, v rozsahu stavebných objektov: SO 26.1 – SOK, SO 26.2 – ÚOK do ES Vráble, SO 26.3 – ÚOK do TNS0081-011, SO 26.4 – ÚOK pre napojenie na st. č. 98, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Martinová, Žitavce, Vajka nad Žitavou, Dyčka a Vráble, okr. Nitra (PDF, 261 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti