Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Informácia o prenájme NKP Kaštieľ v Seredi

zverejnené: 26. septembra 2019
aktualizované: 27. septembra 2019

Mesto Sereď v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku: Kaštieľ (známy aj ako Šintavský hrad) - stavba so súp. č. 1, na parc. č. 1, LV č. 591, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť je na účel nájmu delená na tri časti, a to:
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.

Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky OVS sú zverejnené na elektronickej úradnej tabuli vyhlasovateľa www.sered.sk
 
Zámery a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uzneseniami  č.216, č. 217 a  č. 218  dňa 12.09.2019.

Uverejnené na žiadosť:

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti