Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Európske dedičstvo

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 30. marca 2020

Značka Európske dedičstvo 
 
logo Značka Európske dedičstvo

História Značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) siaha do roku 2005, kedy vznikla ako medzivládna iniciatíva 19 európskych krajín, ku ktorej sa nomináciou štyroch lokalít pripojila aj Slovenská republika.

Potenciál Značky pre lepšie pochopenie spoločných základov európskeho kultúrneho priestoru a zvýšenie spoločenskej prestíže kultúrneho dedičstva bol čoskoro uznaný na úrovni Európskej únie a dňa 16. novembra 2011 bolo prijaté Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ, ktorým sa Značka Európske dedičstvo oficiálne ustanovila ako akcia Európskej únie.

Lokality Európskeho dedičstva predstavujú míľniky, ktoré zachytávajú proces utvárania dnešnej Európy. Od počiatkov civilizácie v Európe až po udalosti nedávnych desaťročí, tieto miesta symbolizujú európske ideály, hodnoty, históriu a integráciu. Popri posilnení pocitu príslušnosti k Európskej únii u európskych občanov a podnietení medzikultúrneho dialógu, patrí k cieľom Značky zvýšenie hodnoty kultúrneho dedičstva, posilnenie jeho významu v ekonomike a udržateľnom rozvoji regiónov, najmä prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu, rozvíjanie synergií medzi kultúrnym dedičstvom
a súčasnou tvorbou, a podpora demokratických hodnôt, ktoré sú základom európskej integrácie.

Po slávnostnom udelení Značky deviatim novým lokalitám v marci 2018 je v súčasnosti držiteľom Značky Európske dedičstvo 38 lokalít v 18 európskych krajinách.

 

O udelenie Značky Európske dedičstvo sa môžu uchádzať pamiatky hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva, prírodné lokality či oblasti kultúrnej krajiny, ktorých význam v spojení s kľúčovými udalosťami, osobnosťami alebo hnutiami  európskej histórie a európskej integrácie presahuje hranice jedného štátu a prispieva k rozvoju a podpore spoločných hodnôt Európskej únie.

Značka Európske dedičstvo môže byť udelená len tým objektom a lokalitám, ktoré spĺňajú všetky tri záväzné kritériá:

1.    symbolická hodnota lokality pre Európu – musí byť preukázaná aspoň jedna z týchto skutočností:
✓ cezhraničný alebo celoeurópsky charakter
✓ úloha v európskej histórii a spojitosť s kľúčovými európskymi udalosťami, osobnosťami alebo hnutiami
✓ úloha pri rozvoji a presadzovaní spoločných hodnôt, na ktorých je založená európska integrácia

2.    kvalita navrhovaného projektu – lokality uchádzajúce sa o Značku musia predložiť projekt propagujúci ich európsku dimenziu, v rámci ktorého:
✓ majú byť organizované vzdelávacie aktivity
✓ má byť podporovaná viacjazyčnosť
✓ lokalita by sa mala aktívne zapájať do činnosti siete lokalít Európskeho dedičstva s cieľom vymieňať si skúsenosti a iniciovať spoločné projekty
✓ lokalita by sa mala zviditeľniť a propagovať v celoeurópskom merítku

3.    prevádzková kapacita – manažment lokality musí deklarovať:
✓ zabezpečenie adekvátnej správy lokality
✓ zabezpečenie ochrany a zachovania pre budúce generácie
✓ zaistenie kvality zariadení pre návštevníkov
✓ venovanie osobitnej pozornosti mladým ľuďom
✓ propagáciu lokality ako udržateľnej destinácie cestovného ruchu
✓ zaistenie čo najekologickejšieho fungovania lokality

 Viac na stránkach Európskej komisie (po anglicky)

 

Značka Európske dedičstvo už existuje aj na Facebooku
Vyberte sa na virtuálnu prechádzku a spoznávajte lokality ocenené Značkou Európskeho dedičstva z pohodlia svojho domova. O lokalitách, ktoré symbolizujú míľniky historického vývoja Európy, pestrosť a bohatosť  jej kultúrneho dedičstva, ako aj hodnoty, na ktorých bola vytvorená Európska únia, sa teraz môžete dozvedieť viac prostredníctvom novej Facebookovej stránky European Heritage Label

Stránka ponúka fotografie, videá a interaktívne mapy prezentujúce všetky lokality, ktoré dosiaľ získali Značku Európske dedičstvo a zároveň poskytuje bližšie informácie o značke samotnej, o jej zámeroch a  cieľoch. K tým najdôležitejším patrí úsilie:
· zlepšiť povedomie o spoločnej európskej kultúre založenej na dlhej spoločnej histórii,
· zviditeľniť spoločné kultúrne dedičstvo, jeho rozmanitosť, bohatosť a atraktívnosť,
· priblížiť umelecké, filozofické, vedecko-technické hnutia a osobnosti formujúce systém hodnôt, na ktorých stojí dnešná Európa.


Národný kontaktný bod pre Značku Európske dedičstvo
Mgr. Anna Tuhárska
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 342
E-mail: anna.tuharska@pamiatky.gov.sk

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti