Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká

zverejnené: 22. septembra 2020
aktualizované: 10. augusta 2021

Elektronické informačné zdroje

databázy, portály, e-periodiká - voľne dostupné

 

Slovenská republika

Online katalógy a portály knižníc
Názov Charakteristika
Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave
Európska únia: Knižnice a Archívy
Online Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave
Slovenská knižnica Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc.
Slovenská národná galéria – online katalóg
Súborný online katalóg Univerzity Komenského v Bratislave
Elektronické časopisy
ALFA Architektonické listy Fakulty architektúry STU.
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS Prístup k číslam ročenky AVANS. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.
Architektúra a urbanizmus Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmus. Je vedecký recenzovaný časopis vydávaný Historickým ústavom SAV. Indexovaný v databázach Current contens, Web of science, SCOPUS, bibliografickej databáze vydavateľstva Elsevier, v databáze časopisov RIBA a CEEOL. Periodikum uverejňuje štúdie z oblasti teórie modernej a súčasnej architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu, na otázky ich umeleckého charakteru a na teóriu ich technickej stránky. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie, výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania v architektúre a urbanizme. Taktiež uverejňuje recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých podujatiach
ARS Renomovaný slovenský umeleckohistorický časopis (zal. 1967), je zverejnený v celom rozsahu on-line. Kliknúť na výber ročníka/čísla a potom na obrázok obálky
Designum
Etnologické rozpravy Časopis vydáva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Fórum architektúry Archív starších ročníkov. Vydáva Spolok architektov Slovenska.
Forum historiae Vedecký recenzovaný internetový časopis zameraný na témy o dejinách stredoeurópskeho priestoru. Akcentuje skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších čias po súčasnosť. Vychádza od roku 2007, vydavateľom je Historický ústav SAV.
Konštantínove listy Vedecký časopis vydávaný Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Tematickým okruhom je problematika kultúrnej a politickej histórie Veľkej Moravy, taktiež príbuzné témy súvisiace so slovanskou a byzantskou archeológiou, históriou, filológiou, filozofiou, kultúrnymi vzťahmi, ako aj so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.

Kysucký múzejník

http://pdf.istranka.sk/muzeum/bookshelf.html

Kysucký múzejník je elektronický populárno-vedecký časopis Kysuckého múzea. V rubrike Kysuce známe i neznáme sú prezentované príspevky z dejín a etnografie Kysúc, Rubrika Zbierky - akvizície, ochrana a prezentácia je venovaná podstate múzejnej činnosti, a to zbierkovým predmetom od ich nadobudnutia cez odborné ošetrenie až po prezentáciu návštevníkom formou výstav či expozícií. Prostredníctvom rubriky Novinky sa čitateľ oboznámi so všetkým, čo kysuckí múzejníci práve pripravujú. Časopis vychádza dvakrát ročne
Mesto a dejiny Vedecký recenzovaný časopis vydávaný Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Zameriava sa najmä na oblasť urbánnych dejín.
Musaica archaeologica< Vedecký recenzovaný časopis vydáva Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, dvakrát ročne. Prezentuje pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autorov
Muzeológia a kultúrne dedičstvo Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Katedrou etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave. Uverejňuje vedecké štúdie založené na základnom výskume. Taktiež prináša aj odborné články z praxe, recenzie, anotácie a kritiky na aktuálne výstavy a podujatia z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva. Je indexovaný v prestížnych medzinárodných databázach ako Web of Science Core Collection: ESCI, SCOPUS, EBSCOhost, a mnohých ďalších.
Slovenská archeológia Časopis Slovenská archeológia publikuje vedecké práce o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania od praveku, včasnej dobe dejinnej, stredoveku a novoveku na Slovensku a v strednej Európe.
Slovenský národopis Vedecký recenzovaný časopis, vychádzajúci štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Periodikum prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín
Študijné zvesti Časopis Študijné zvesti publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku, numizmatiku, aplikované geodetické a 3D metódy. Práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov.
Verbum historiae Verbum historiae vydáva Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK. Recenzované periodikum prináša informácie a pohľady na slovenské a všeobecné dejiny. Prispievateľmi sú erudovaní historici ale rovnako časopis ponúka priestor aj študentom histórie na prezentáciu svojich prác. Časopis má pevne štruktúrovanú formu a príspevky sú zaradené do niekoľkých rubrík (štúdie, dokumenty, rozhľady, práce študentov, recenzie a kronika). Vychádza dvakrát ročne
Elektronické zborníky, publikácie
Opus Signinum HISTORIA NOVA Historia Nova je recenzovaný zborník, ktorý vydáva Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kooperácii s vydavateľstvom FiF UK Stimul. Ponúka odborné a vedecké príspevky, štúdie, tematicky venované slovenským dejinám v kontexte s dejinami okolitého sveta. Predstavuje bezpochyby elektronický zdroj, ktorý zaiste osloví nielen odbornú obec ale i širokú verejnosť
Iné e-databázy
Digitálny archív fotografií TASR
Elektronický lexikón slovenského jazyka
Elektronická zbierka zákonov
Galérie na Slovensku
Jazykové okienko
Legislatíva Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ
Mapy Uhorska a Slovenska
Názvy slovenských obcí a miest v maďarčine - preklady
Slovenská národná galéria
Šľachta: stránka o histórii šľachtických rodov
Webumenia Katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia

Česká republika

Názov Charakteristika
Badatelna Portál archívnych fondov a zbierok Českej republiky
Český lid Popredný český vedecký recenzovaný časopis (založený v roku 1891), vydávaný Etnologickým ústavom Akademie věd České republiky. Prináša kvalitné odborné články z oblasti etnológie a sociokultúrnej antropológie
Digitálna knižnica Kramerius Národní knihovny v Praze
Jednotná informačná brána: české knižnice, elektronické zdroje
Moravská zemská knihovna Digitálna knižnica. Prevádzkoteľom je Moravská zemská knihovna v Brně
Národní knihovna ČR – online katalóg
Portál Historického ústavu akademie vied ČR – archív voľne dostupných periodík, roky 2012-2018
Zaniknuté obce a osady v ČR Databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy, predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra

Maďarsko

Názov Charakteristika
Archaeologiai Értesítö E-časopis vychádza od roku 1868. Zameriava sa na obyvateľstvo, ktoré žilo na území Uhorska a súčasného Maďarska, ako aj na archeologické dedičstvo. Ponúka informácie o nových výskumoch a smerovaniach maďarskej archeológie, správy o nových archeologických nálezoch. Súčasťou časopisu je i sekcia ponúkajúca informácie o nových vydaných maďarských a zahraničných publikáciách z odboru archeológie. V e-forme sú prístupné iba niektoré príspevky - označené sú symbolom – žltý zámoček
Fortepan Fortepan je bezplatný komunitný archív fotografií, v ktorom je možné prehliadať a sťahovať viac ako 100 000 archívnych fotografií vo vysokej kvalite
Hungarica Spoločná databáza maďarských archívov, múzeí a knižníc, zverejňuje kultúrne dedičstvo Maďarska a bývalého Uhorska na jednom mieste: databázy, záznamy, dokumenty, obrázky, mapy. Niektoré sú z cudzích krajín
Magyarország vármegyéi és városai Zdigitalizované publikácie o dejinách uhorských stolíc a miest
Museums in Hungary, by county
Műemlékem Webový portál ponúka databázu maďarských kultúrnych pamiatok a pamätihodností, predstavuje svet kultúrneho dedičstva v texte, obraze, zvuku. Obsahuje objekty, kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Karpatskej kotline mimo územia Maďarska. Portál taktiež umožňuje prehliadať v online Magazíne, ktorý sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva, podáva správy z oblasti archeológie a muzeológie. Zaujímavosťou je, že webový portál sprístupňuje aj zvukový archív jediného rozhlasového programu na ochranu dedičstva v Maďarsku. Nájdete tu týždenné vysielanie. Portál Műemlékem.hu ponúka aj mnoho ďalších zaujímavostí, mapy, krátke správy, reportáže, súťaže a iné
Országos Széchényi Könyvtár – online katalóg Kliknúť na NEKTÁR - centrálny online katalóg

Chorvátsko

Názov Charakteristika
Acta historiae artis Slovenica Portál e-periodík obsahujúci bohatú kolekciu časopisov z rôznych vedných odborov, nevynímajúc oblasť umenia, histórie a iných vedných disciplín.

Slovinsko

Hrčak Acta historiae artis Slovenica je odborný časopis, vychádza dvakrát ročne. Publikuje príspevky o histórii umenia a teórii umenia týkajúce sa Slovinska, Talianska a strednej Európy v širšom európskom kontexte, ako aj príspevky zaoberajúce sa kultúrnou sférou súvisiacou s výtvarným umením. Príspevky, abstrakty alebo resumé sú okrem slovinčiny publikované v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština)

Iné zahraničné e-zdroje

Názov Charakteristika
Ancient art and archaeology
Artcyclopedia
Art Journal – Daily Arts News
CeROArt – e-journal Časopis venujúci sa otázkam ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel
Conservation science in Cultural Heritage – e-journal Časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
DOAJ – Directory of Open Access Journals Plné texty vedeckých a odborných časopisov. Projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Databáza zahŕňa viac ako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku
EuroDocs Online zdroj archívnych dokumentov z oblasti histórie Európy.
FILIT: Otvorená filozofická encyklopédia Prvá slovenská filozofická encyklopédia. Obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva.
Historical Maps of Europe
iBiblio: the public library and digital archive
International Preservation News – e-journal Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch.
Journal of The Institute of Conservation – e-journal Časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov.
Old Maps online Databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta.
Periodical Historical Atlas of Europe
The Journal of Conservation and Museum Studies – e-journal E-periodikum sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok, výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií.
Springer Link SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom z 2 251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od roku 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, ako aj humanitné aj spoločenské vedy.

Zahraničné partnerské inštitúcie

Národní památkový ústav Praha, Česká republika
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Budapešť, Maďarsko
Bundesdenkmalamt Viedeň, Rakúsko
Narodowy Instytut Dziedzictwa Varšava, Poľsko
Ministrstvo za kulturo- INDOK center Ljubljana, Slovenia
Hrvatski restauratorski zavod Záhreb, Chorvátsko
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti