Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká

zverejnené: 22. septembra 2020
aktualizované: 3. mája 2021

Elektronické informačné zdroje

databázy, portály, e-periodiká - voľne dostupné

 

Slovenská republika

Online katalógy a portály knižníc

Názov

Charakteristika

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave


Európska únia: Knižnice a Archívy


Online Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave


Slovenská knižnica

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc.

Slovenská národná galéria – online katalóg


Súborný online katalóg Univerzity Komenského v Bratislave


Elektronické časopisy

ALFA

Architektonické listy Fakulty architektúry STU.

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS

Prístup k číslam ročenky AVANS. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.

ARS

Renomovaný slovenský umeleckohistorický časopis (zal. 1967), je zverejnený v celom rozsahu on-line.

Kliknúť na výber ročníka/čísla a potom na obrázok obálky

Designum


Etnologické rozpravy

Časopis vydáva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Fórum architektúry

Archív starších ročníkov.

Vydáva Spolok architektov Slovenska.

Forum historiae

Vedecký recenzovaný

internetový časopis zameraný na témy o dejinách stredoeurópskeho priestoru. Akcentuje skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších čias po súčasnosť. Vychádza od roku 2007, vydavateľom je Historický ústav SAV.

Konštantínove listy

Vedecký časopis vydávaný Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Tematickým okruhom je problematika kultúrnej a politickej histórie Veľkej Moravy, taktiež príbuzné témy súvisiace so slovanskou a byzantskou archeológiou, históriou, filológiou, filozofiou, kultúrnymi vzťahmi, ako aj so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.

Mesto a dejiny

Vedecký recenzovaný časopis vydávaný Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Zameriava sa najmä na oblasť urbánnych dejín.

Musaica archaeologica< Vedecký recenzovaný časopis vydáva Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, dvakrát ročne. Prezentuje pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autorov
Muzeológia a kultúrne dedičstvo Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Katedrou etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave. Uverejňuje vedecké štúdie založené na základnom výskume. Taktiež prináša aj odborné články z praxe, recenzie, anotácie a kritiky na aktuálne výstavy a podujatia z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva. Je indexovaný v prestížnych medzinárodných databázach ako Web of Science Core Collection: ESCI, SCOPUS, EBSCOhost, a mnohých ďalších.

Slovenská archeológia

Časopis Slovenská archeológia publikuje vedecké práce o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania od praveku, včasnej dobe dejinnej, stredoveku a novoveku na Slovensku a v strednej Európe.

Slovenský národopis

Vedecký recenzovaný časopis, vychádzajúci štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Periodikum prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín

Študijné zvesti

Časopis Študijné zvesti publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku, numizmatiku, aplikované geodetické a 3D metódy. Práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov.

Urbanita

Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní s 22-ročnou tradíciou. Vychádza 2 krát ročne. V súčasnosti ho vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Jednotlivé čísla sú tematicky zamerané. Každá téma má svojho garanta z redakcie a významného odborníka z praxe. Sprístupnené sú iba niektoré ročníky a čísla časopisu v pdf formáte

Verbum historiae
Verbum historiae vydáva Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK. Recenzované periodikum prináša informácie a pohľady na slovenské a všeobecné dejiny. Prispievateľmi sú erudovaní historici ale rovnako časopis ponúka priestor aj študentom histórie na prezentáciu svojich prác. Časopis má pevne štruktúrovanú formu a príspevky sú zaradené do niekoľkých rubrík (štúdie, dokumenty, rozhľady, práce študentov, recenzie a kronika). Vychádza dvakrát ročne

Elektronické zborníky, publikácie

Opus Signinum HISTORIA NOVA

Historia Nova je recenzovaný zborník, ktorý vydáva Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kooperácii s vydavateľstvom FiF UK Stimul. Ponúka odborné a vedecké príspevky, štúdie, tematicky venované slovenským dejinám v kontexte s dejinami okolitého sveta. Predstavuje bezpochyby elektronický zdroj, ktorý zaiste osloví nielen odbornú obec ale i širokú verejnosť

Iné e-databázy

Digitálny archív fotografií TASR

Elektronický lexikón slovenského jazyka


Elektronická zbierka zákonov


Galérie na Slovensku


Jazykové okienko


Legislatíva Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ


Mapy Uhorska a Slovenska


Názvy slovenských obcí a miest v maďarčine - preklady


Slovenská národná galéria


Šľachta: stránka o histórii šľachtických rodov


Webumenia Katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia

Česká republika

Názov

Charakteristika

Badatelna

Portál archívnych fondov a zbierok Českej republiky

Český lid

Popredný český vedecký recenzovaný časopis (založený v roku 1891), vydávaný Etnologickým ústavom Akademie věd České republiky. Prináša kvalitné odborné články z oblasti etnológie a sociokultúrnej antropológie

Digitálna knižnica Kramerius Národní knihovny v Praze


Jednotná informačná brána: české knižnice, elektronické zdroje


Moravská zemská knihovna

Digitálna knižnica. Prevádzkoteľom je Moravská zemská knihovna v Brně

Národní knihovna ČR – online katalóg


Portál Historického ústavu akademie vied ČR – archív voľne dostupných periodík, roky 2012-2018


Zaniknuté obce a osady v ČR

Databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy, predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra

Maďarsko

Názov

Charakteristika

Archaeologiai Értesítö

E-časopis vychádza od roku 1868. Zameriava sa na obyvateľstvo, ktoré žilo na území Uhorska a súčasného Maďarska, ako aj na archeologické dedičstvo. Ponúka informácie o nových výskumoch a smerovaniach maďarskej archeológie, správy o nových archeologických nálezoch. Súčasťou časopisu je i sekcia ponúkajúca informácie o nových vydaných maďarských a zahraničných publikáciách z odboru archeológie.

V e-forme sú prístupné iba niektoré príspevky - označené sú symbolom – žltý zámoček

Fortepan

Fortepan je bezplatný komunitný archív fotografií, v ktorom je možné prehliadať a sťahovať viac ako 100 000 archívnych fotografií vo vysokej kvalite

Hungarica

Spoločná databáza maďarských archívov, múzeí a knižníc, zverejňuje kultúrne dedičstvo Maďarska a bývalého Uhorska na jednom mieste: databázy, záznamy, dokumenty, obrázky, mapy. Niektoré sú z cudzích krajín

Magyarország vármegyéi és városai

Zdigitalizované publikácie o dejinách uhorských stolíc a miest

Museums in Hungary, by county


Műemlékem

Webový portál ponúka databázu maďarských kultúrnych pamiatok a pamätihodností, predstavuje svet kultúrneho dedičstva v texte, obraze, zvuku. Obsahuje objekty, kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Karpatskej kotline mimo územia Maďarska. Portál taktiež umožňuje prehliadať v online Magazíne, ktorý sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva, podáva správy z oblasti archeológie a muzeológie. Zaujímavosťou je, že webový portál sprístupňuje aj zvukový archív jediného rozhlasového programu na ochranu dedičstva v Maďarsku. Nájdete tu týždenné vysielanie. Portál Műemlékem.hu ponúka aj mnoho ďalších zaujímavostí, mapy, krátke správy, reportáže, súťaže a iné

Országos Széchényi Könyvtár – online katalóg

Kliknúť na NEKTÁR - centrálny online katalóg

Chorvátsko

Názov

Charakteristika

Acta historiae artis Slovenica

Portál e-periodík obsahujúci bohatú kolekciu časopisov z rôznych vedných odborov, nevynímajúc oblasť umenia, histórie a iných vedných disciplín.

Slovinsko

Hrčak

Acta historiae artis Slovenica je odborný časopis, vychádza dvakrát ročne. Publikuje príspevky o histórii umenia a teórii umenia týkajúce sa Slovinska, Talianska a strednej Európy v širšom európskom kontexte, ako aj príspevky zaoberajúce sa kultúrnou sférou súvisiacou s výtvarným umením. Príspevky, abstrakty alebo resumé sú okrem slovinčiny publikované v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština)

Iné zahraničné e-zdroje

Názov

Charakteristika

Ancient art and archaeology


Artcyclopedia


Art Journal – Daily Arts News


CeROArt – e-journal

Časopis venujúci sa otázkam ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel

Conservation science in Cultural Heritage – e-journal

Časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Plné texty vedeckých a odborných časopisov.

Projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Databáza zahŕňa viac ako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku

EuroDocs

Online zdroj archívnych dokumentov z oblasti histórie Európy.

FILIT: Otvorená filozofická encyklopédia

Prvá slovenská filozofická encyklopédia. Obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva.

Historical Maps of Europe


iBiblio: the public library and digital archive


International Preservation News – e-journal

Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch.

Journal of The Institute of Conservation – e-journal

Časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov.

Old Maps online

Databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta.

Periodical Historical Atlas of Europe


The Journal of Conservation and Museum Studies – e-journal

E-periodikum sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok, výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií.

Springer Link

SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom z 2 251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od roku 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, ako aj humanitné aj spoločenské vedy.

Zahraničné partnerské inštitúcie

Národní památkový ústav

Praha, Česká republika


Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi

Dokumentációs Központ

Budapešť, Maďarsko


Bundesdenkmalamt

Viedeň, Rakúsko


Narodowy Instytut Dziedzictwa

Varšava, Poľsko


Ministrstvo za kulturo- INDOK center

Ljubljana, Slovenia


Hrvatski restauratorski zavod

Záhreb, Chorvátsko


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti