Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Archeologický výskum

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 5. októbra 2018

Archeologický výskum je súhrn odborných nedeštruktívnych metód a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
Archeologický výskum sa vykonáva:
a)     na prípravu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok,
b)     na prípravu úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach,
c)     na záchranu archeologických nálezov,
d)     na vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území,
e)     na vedecké účely a dokumentačné účely.

Archeologický výskum na vedecké účely a dokumentačné účely nie je vykonávaný v súvislosti so stavebnou činnosťou alebo inou hospodárskou činnosťou. Pred začatím archeologického výskumu na vedecké účely a dokumentačné účely je žiadateľ povinný krajskému pamiatkovému úradu podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o výskume. Súčasťou žiadosti je písomný súhlas vlastníka alebo správcu veci, na ktorej má byť výskum vykonaný, a návrh výskumu (RTF, 134 kB) obsahujúci metodiku výskumu, miesto, navrhovaný rozsah metód a techník výskumu a spôsob zabezpečenia konzervácie nálezov. Krajský pamiatkový úrad rozhodne, či je navrhovaný výskum prípustný a  určí podmienky vykonania výskumu.

Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia realizovaná oprávnenými právnickými osobami sa nepovažuje za nepovolený výskum.
Vyhľadávanie archeologických nálezov pomocou detektora kovov je zakázané (PDF, 193 kB).
O vykonaní archeologického výskumu rozhoduje výlučne príslušný krajský pamiatkový úrad.
Archeologický výskum môže vykonať len právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb (PDF, 168 kB), z ktorých najmenej jedna je v  pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Archeologický výskum je oprávnený vykonávať Pamiatkový úrad SR a Archeologický ústav SAV; iná oprávnená právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou, udelenou Ministerstvom kultúry SR, iba na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR
Výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov a vykonané opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu. Oprávnená právnická osoba na vykonanie archeologického výskumu je povinná oznámiť (RTF, 149 kB) krajskému pamiatkovému úradu začatie archeologického výskumu päť dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne.
Financovanie výskumu podľa § 38 pamiatkového zákona:
•    znáša vlastník NKP alebo stavebník,
•    výskum na stavbách vo verejnom záujme môžu byť uhradený zo štátneho rozpočtu,
•    výskum na vedecké s dokumentačné účely si hradí ten, v koho záujme je vykonaný.
Dokladom o vykonaní archeologického výskumu je výskumná dokumentácia
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti