Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Archeologický nález a nálezisko

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 2. novembra 2020

Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky.
Archeologický nález je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

Správcom archeologického nálezu je:
  • PÚ SR od prijatia výskumnej dokumentácie prostredníctvom príslušného KPÚ,
  • archeologický ústav od nájdenia archeologického nálezu, počas výskumu ním vykonávaným,
  • múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy od nájdenia archeologického nálezu, počas výskumu ním vykonávaným alebo od prijatia správcovstva na základe zmluvy medzi ním a PÚ SR.


Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach, ktoré môže byť vyhlásené podľa ustanovení § 15 pamiatkového zákona za NKP a podľa ustanovenia § 40 ods. 6  za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.

Centrálnu evidenciu archeologických nálezísk (CEANS) vedie Archeologický ústav SAV v Nitre, ktorý ju. poskytuje Pamiatkovému úradu SR, ktorý túto evidenciu vedie ako podklad pre výkon štátnej správy a  poskytuje ju príslušným krajským pamiatkový m úradom, aby ju viedli vo svojom územnom obvode.

Ako ohlásiť archeologický nález?

Ak sa archeologický nález nájde počas stavby, je stavebník alebo organizácia zabezpečujúca stavbu povinná tento nález najneskôr na druhý pracovný deň oznámiť stavebnému úradu a krajskému pamiatkovému úradu. Do príchodu archeológa krajského pamiatkového úradu alebo osoby ním poverenej je nutné zastaviť práce a nález, ochrániť pred poškodením a  ponechať ho bez zmeny do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Ak sa nález našiel náhodne v lese, na poli a podobne, ale bez použitia detektora, nálezca je povinný nález oznámiť priamo alebo prostredníctvom obce príslušnému krajskému pamiatkovému úradu najneskôr na druhý pracovný deň. Dôležité je presné miesto nálezu.

Informácia  o podmienkach vyplatenia  nálezného podľa zákona

Pamiatkový úrad SR vyplatí nálezné do výšky 100 % hodnoty nálezu, ktorá sa určí znaleckým posudkom. Nálezca má takisto právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu.

Podmienky vyplatenia nálezného: 

  • nález sa našiel mimo povoleného výskumu pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby(§ 40, ods. 1 a 2 pamiatkového zákona), t. j. ide o nepredvídaný nález,
  • nález nebol objavený pri nepovolenej činnosti, t. j. pri nepovolenom výskume a výkope na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území, archeologickom náleze a archeologickom nálezisku, ani pri nepovolenom zbere a premiestňovaní hnuteľných archeologických nálezov, nebol neoprávnene držaný a ani vyhľadaný pomocou detekčného zariadenia (PDF, 193 kB),
  • nálezca ohlásil nález príslušnému krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce, resp. múzea najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení nález,. Tento nález, ktorý sa našiel počas stavby, ohlásil stavebník alebo organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce podľa stavebného zákona, ihneď stavebnému úradupríslušnému krajskému pamiatkovému úradu a krajský pamiatkový úrad  alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba vykonala obhliadku nálezu,
  • nálezca ponechal nález bez zmeny najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia, pričom nálezca vykonal všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,
  • archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu,
  • nálezca uplatní svoj nárok na nálezné v zápisnici krajského pamiatkového úradu  s uvedením svojich osobných údajov. 

 Prevod vlastníctva alebo správy archeologických nálezov
   
Od 1. 5. 2014 novelou zákona č. 206/2009 Z. z. zákona o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov má PÚ SR povinnosť previesť správu vlastníctva archeologických nálezov spolu s príslušnou výskumnou dokumentáciou, táto povinnosť zostáva aj v novele č. 104/2014 Z. z. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Rovnako v tejto novele je možnosť pre zefektívnenie prevodov uskutočniť zo strany Pamiatkového úradu SR v rámci štátneho pamiatkového dohľadu kontrolu depozitov oprávnených právnických osôb na vykonanie archeologických výskumov ešte pred samotným prevodom.

Oprávnená osoba právnická osoba na vykonanie archeologického výskumu písomne požiada prevod správy alebo vlastníctva archeologických nálezov získaných ňou realizovaným archeologickým výskumom priamo Pamiatkový úrad SR spolu so spracovanou výskumnou dokumentáciou. Výskumná dokumentácie je spolu s nálezmi súčasťou prevodu. Autorské práva oprávnenej osoby týmto nie sú dotknuté.
 


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti