Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už rok obohacuje mesto Zlaté Moravce

zverejnené: 11. mája 2021

Objavená a obnovená kamenná studňa v Zlatých MoravciachSúčasťou zlatomoraveckého panského kaštieľa bol minimálne v 19. storočí rozsiahly park, ktorý sa rozprestieral juhozápadným smerom od kaštieľa. V roku 2019 začalo Mesto Zlaté Moravce s prípravami na úprave nádvoria kaštieľa. V priebehu mesiaca máj 2020, počas odstraňovania novodobej betónovej zámkovej dlažby na nádvorí kaštieľa, narazili pracovníci realizačnej firmy na betónovú dosku štvorcového tvaru rozmerov 2x2m s asymetricky umiestneným otvorom rozmerov 0,8x0,8m, nad ktorým bolo z tehál vymurované teleso v podobe komína (foto č. 2). Cez otvor v betónovej  doske bolo vidno podzemnú časť kamennej studne. Nález studne bol okamžite nahlásený Krajskému pamiatkovému úradu Nitra, ktorého pracovníci studňu zdokumentovali a zadatovali.

Čítať ďalej >>

Obec zachránila leva ... jedinečný pamätník našich krvou písaných dejín

zverejnené: 25. novembra 2020

Socha leva v obci Veľké VozokanyVeľké Vozokany, obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce. Málokto však vie, že v roku 1652 sa pri tejto obci odohrala významná bitka s Turkami.  Miesto, kde sa odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska, odvtedy zvanom Martovo pole, sa nachádza medzi obcami Malé a Veľké Vozokany, len kúsok od známeho arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Pomník víťazstva nad Turkami dnes pripomína bronzová socha leva na mramorovom podstavci, z roku 1896. Pripomína veľké víťazstvo kresťanov, ale aj smrť štyroch šľachticov z rodu Esterháziovcov, ktorí v tejto bitke padli. Na mohutnom pomníku sa nachádza text v latinčine, ktorý v preklade znamená: Zastav sa  pútnik a čítaj.


Čítať ďalej >>

Jedna z najkrajších alejí je na cintoríne v Topoľčanoch – prvé kroky odbornej obnovy

zverejnené: 9. októbra 2020

Obnova aleje na cintoríne v TopoľčanochStromová vegetácia na cintorínoch predstavuje potenciálny konflikt pre všetky zainteresované strany, a to vlastníkov hrobových miest, správcov cintorínov, orgánov ochrany prírody a krajiny a v prípade, že ide o pamiatkovo chránený objekt alebo je cintorín situovaný v pamiatkovom území aj orgánov ochrany pamiatkového fondu. Pokým vlastník vidí problematiku stromov na cintoríne striktne zo svojho (často sebeckého) zorného uhla, orgán ochrany prírody a krajiny a rovnako i orgán ochrany pamiatkového fondu sa môžu pohybovať iba v legislatívou vymedzených mantineloch.  Ťažko vyrokovaný konsenzus medzi vyššie uvedenými účastníkmi často narazí na finančné limity správcov cintorínov.

Čítať ďalej >>

Každý z nás môže zachrániť kúsok z histórie ...

zverejnené: 7. septembra 2020

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)Počas tretieho májového víkendu sa pod vedením pracovníčky KPÚ Nitra uskutočnil povrchový zber a prieskum detektorom kovov hradiska v kat. úz. Veľké Lovce, okr. Nové Zámky. Predmetný prieskum bol vyvolaný podnetom ohlasovateľa, ktorý kontaktoval archeológa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s podozrením na ničenie archeologického náleziska, lokalizácia ktorého sa podľa jeho slov pravdepodobne dostala do zvýšeného povedomia nelegálnych hľadačov archeologických nálezov v súvislosti so zverejnením LIDAR-ových dát na portáli ZBGIS. Následne bolo v rámci interinštitucionálnej spolupráce zorganizované stretnutie zástupcov KPÚ Nitra, MJT v Nových Zámkoch, Katedry archeológie FF UKF v Nitre, AÚ SAV v Nitre a súkromnej archeologickej spoločnosti za účelom záchrany ohrozenej archeologickej lokality a tamojších nálezov.


Čítať ďalej >>

Priaznivá konštelácia Venuše alebo ZNOVUOBJAVENIE STRATENEJ KAMENNEJ STÉLY z Rímskeho kastela v Iži pri Komárne

zverejnené: 27. augusta 2020

Znovuobjavenie kamennej stély z Rímskeho kastela v IžiTento významný objav súvisí s národnou kultúrnou pamiatkou rímskeho vojenského tábora (kastel) v polohe Leányvár /Dievčí hrad/ pri obci Iža. Kastel bol vybudovaný na brehu Dunaja ako ľavobrežné predpolie rímskeho legionárskeho tábora (kastrum) Brigetio, nachádzajúceho sa na území dnešnej obce Szőny pri Komárome v Maďarsku. Kastel je za slovenskú stranu nominovaný ako súčasť rímskeho pohraničného pásma Limes romanus, spolu s Rusovcami, do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri zhromažďovaní podkladov na spracovanie aktualizačného listu národnej kultúrnej pamiatky uvedeného rímskeho auxiliárneho tábora archeológ Krajského pamiatkového úradu Nitra Mgr. Pavel Paterka zistil, že prvopočiatky archeologickej prospekcie polohy súviseli s činnosťou dr. Flórisa Ferencza Rómera, ktorý sa o Leányvári prvýkrát zmienil v roku 1863.


Čítať ďalej >>

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy

zverejnené: 3. augusta 2020

Archeológia pravekých domácností – recenzia prof. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.V najnovšom čísle časopisu Archeologické rozhledy – ročník LXXII - 2020, sešit  1, str. 156-158 – bola uverejnená recenzia vysokoškolskej učebnice Archeológia pravekých domácností, ktorá je knižnou podobou dizertačnej práce pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra, PhDr. Michaely Mandák Niklovej, PhD. Autorom recenzie je popredný český bádateľ, prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., odborník špecializujúci sa na obdobie neolitu a štatistické metódy v archeológii.

Čítať ďalej >>

Príkladná obnova s dôrazom na detaily - v Zlatých Moravciach aj v Nitre

zverejnené: 27. júla 2020

Obnova secesnej vily v Zlatých MoravciachMedzi pamiatkovo chránenými objektami majú okrem meštianskych domov a víl z prelomu 19. a 20. storočia veľké zastúpenie aj  domy z prvej tretiny 20. st. Okenné a dverné výplne týchto nehnuteľností sú nielen dôležitou architektonickou súčasťou budov a nositeľmi pamiatkových hodnôt ale aj dokladom umelecko-remeselnej zručnosti našich predkov. Ich výpovedná hodnota je neoceniteľná  a svedčí o technickom zmýšľaní a vyspelosti doby. Pre zachovanie autentického výrazu budovy je zachovanie originálu okna aj s detailami jedno z najdôležitejší kritérií.  
 


Čítať ďalej >>

Veľprepoštský palác bude opäť súčasťou panorámy historickej Nitry

zverejnené: 25. júna 2020

Veľprepoštský palác v NitreV roku 2008 bol Krajskému pamiatkovému úradu Nitra predložený zámer, ktorý predpokladal rekonštrukciu Veľprepoštského paláca v rozsahu jeho pôvodnej hmoty. Krajský pamiatkový úrad Nitra na základe metodických materiálov pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu Nitra vyhodnotil predložený zámer ako prípustný a určil podmienky na jeho prípravu a vykonanie. Tie sa v prvom rade sústredili najmä na definovanie požiadaviek pre výskumy, prostredníctvom ktorých malo byť získané maximum relevantných podkladov a informácií pre návrh obnovy paláca v jeho pôvodnom hmotovom rozsahu. Keďže budova bola z prevažnej časti zničená, najväčší potenciál pre získanie podrobnejších informácií a poznatkov o jej podobe sa predpokladal v oblasti archívneho výskumu.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka pri Prašiciach

zverejnené: 28. mája 2020

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže DuchonkaPracovníci Krajského pamiatkového úradu Nitra vykonali v druhej polovici minulého roka obhliadku zameranú na identifikáciu a dokumentáciu archeologických nálezov súvisiacich so železiarskou výrobou na brehoch vodnej nádrže Duchonka v pôvodnom povodí potoka Železnica, približne 1,5 km severne od obce Prašice, okr. Topoľčany. Predmetné nálezy Krajskému pamiatkovému úradu Nitra oznámil občan Českej republiky, ktorý sa na amatérskej báze venuje montánnej archeológii a metalurgii. V čase obhliadky bola vodná nádrž Duchonka čiastočne vypustená z dôvodu vykonávaných vodohospodárskych prác a práve pokles vodnej hladiny nádrže odhalil a sprístupnil archeologické nálezy, ktoré sa pôvodne nachádzali pod úrovňou vodnej hladiny.Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Zachránil tzv. Fogdovu baštu - reminiscenciu na novozámockú protitureckú pevnosť

zverejnené: 14. mája 2020

Záchrana tzv.Fogdovej bašty v Nových ZámkochOjedinelá historizujúca stavba záhradného pavilónu, známa ako „Fogdova bašta“, bola postavená ako reminiscencia na slávnu fortifikáciu, symbolicky na ňu odkazuje svojím umiestnením, materiálom a pôdorysom. Stavba dlhodobo vykazovala vysokú mieru degradácie a deštrukcie murív. Do konštrukcií stavby dlhodobo zatekalo a nepretržite boli vystavené aj fyzickému poškodzovaniu miestnymi vandalmi. Novozámčan a priaznivec histórie mesta pán  Peter Ranto dlhodobo upozorňoval zainteresovaných, ako aj vlastníka stavby, na havarijný stav Fogdovej bašty. Hoci nie je majiteľom pamiatky, začiatkom roka 2019 na základe súhlasu vlastníka, Mesta Nové Zámky, z vlastnej iniciatívy požiadal KPÚ Nitra o poskytnutie odborno - metodickej pomoci a usmernenia pri záchrane tejto výnimočnej, no predsa zabudnutej stavby.
 


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti