Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku

zverejnené: 18. augusta 2020

Pamiatková rezervácia Banská ŠtiavnicaOchrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike sa vykonáva formou individuálnej a územnej ochrany. „Individuálnymi“ pamiatkami sú hnuteľné a nehnuteľné veci, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Územná ochrana sa odvodzuje od vyhlásenia „sídelného územného celku alebo krajinného územného celku sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk“ za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. Pre nehnuteľné kultúrne pamiatky, ako aj pamiatkové územia môže byť vyhlásené ochranné pásmo – na ochranu a usmernený rozvoj ich prostredia alebo okolia.


Čítať ďalej >>

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

zverejnené: 17. júla 2020

Z priebehu videokonferencie EHHFKoronavírus je výzvou pre celý svet, všetky sféry spoločnosti hľadajú spôsoby ako sa vysporiadať s nezvyklou situáciou a ochrana pamiatok nie je výnimkou. Reflexia dopadov pandémie Covid-19 na prácu pamiatkarov, ochranu pamiatok a manažment kultúrneho dedičstva preto rezonovala aj ako nosná téma neformálnej videokonferencie, na ktorej sa 5. júna 2020 stretli riaditelia európskych pamiatkových inštitúcií združení v European Heritage Heads Forum (EHHF). Videokonferencia sa konala v reakcii na zrušené výročné zasadnutie EHHF, ktoré  malo konať v máji v Tallinne, Estónsko a nemohlo uskutočniť z dôvodu bezpečnostných opatrení proti šíreniu Covid-19. Na pozvanie estónskeho Muinsuskaiteamet sa jej zúčastnilo 17 členov EHHF a k ďalším diskutovaným témam patrila potreba digitálnych inovácií, rozpočtové alternatívy a pripravované aktivity EHHF na obdobie 2020 – 2021.

Čítať ďalej >>

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

zverejnené: 26. júna 2020

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany, Nitra Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku 1895. Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného známou firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc.


Čítať ďalej >>

Taviareň v Banskej Štiavnici

zverejnené: 23. júna 2020

Taviareň v Banskej ŠtiavniciObjekt taviarne je súčasťou areálu tzv. Dolnej huty, kde je zachovaných viacero historických objektov. Pamiatkovo chránený je v súčasnosti len objekt taviarne. Stavebná činnosť na objekte taviarne úzko súvisela so zmenami technologického vývoja, ktorému sa hutnícka výroba musela pohotovo prispôsobovať. Tento trend je sledovateľný najmä v poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia v súvislosti s akceleráciou technického vývoja a rozvoja priemyselnej výroby. Dolnú hutu (Sicéliho) pravdepodobne postavil bohatý ťažiar Brenner pred rokom 1580. Po požiari ju dal prestavať jeho zať Sicéli, podľa ktorého dostala aj meno.Čítať ďalej >>

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019

zverejnené: 9. júna 2020

Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry I.Takmer po päťdesiatich rokoch od vzniku rukopisu dostáva čitateľ do rúk prvý zo štyroch pripravovaných zväzkov monumentálneho diela Václava Mencl, Dejiny európskej architektúry. Ide o autorovo posledné, dodnes nepublikované dielo, v ktorom zúročil svoje celoživotné skúsenosti a podal doteraz najobsiahlejší výklad vývoja architektúry, zasadený do slohových, historických aj filozofických súvislostí. Jednotlivé diely knihy budú vychádzať postupne v rokoch 2019-2022. Publikácia  Dejiny európskej architektúry vyšla symbolicky v spolupráci dvoch vrcholných inštitúcií ochrany pamiatok Českej republiky a Slovenskej republiky, Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, na ktorých konštituovaní autor Václav Mencl výrazne prispel.

Čítať ďalej >>

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

zverejnené: 3. júna 2020

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej PíleGemerský región je známy svojou bohatou stavebnou históriou, s architektonickými pokladmi stredoveku 13. – 14. storočia, charakteristickým „gemerským klasicizmom“ 19. storočia, ako aj množstvom technických pamiatok. Popri nespočetných vzácnych historických stavbách sa v oblasti nachádzajú aj viaceré hodnotné príklady modernej architektúry pochádzajúce z prvej polovice 20. storočia. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú dve sakrálne stavby v obciach Mníšany a Rimavská Píla. Oba evanjelické kostoly predstavujú osobité tvorivé prístupy v intenciách moderny, ovplyvnené či prispôsobené špecifikám lokálneho prostredia.

Čítať ďalej >>

Vznik bratislavského zimného prístavu

zverejnené: 19. mája 2020

Vznik bratislavského zimného prístavuZimný prístav bol vytvorený na pôvodnom mieste odčlenením sa čalovského ramena od hlavného toku Dunaja východne od centra mesta. Prístav spolu s železničnou traťou bol srdcom priemyselnej zóny mesta vznikajúcej na prelome 19. a 20.storočia na Mlynských nivách. V Bratislave je doložených v rôznych časových obdobiach viacero prístavov. "Tranzit po Dunaji zachytávajú písomné pramene už v roku 903 − 905 v raffelstattskej colnej tarife, kde sa spomína, soľ prepravovaná nemeckými obchodníkmi na lodiach po Dunaji až na trh Moravanov".
Čítať ďalej >>

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok

zverejnené: 11. mája 2020

Zborník Monumentorum Tutela 30Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je najstarším publikačným seriálom svojho druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“.
Zborník sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na uvedenej konferencii z príležitosti 165. výročia začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok“, predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Podujatie sa konalo vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.


Čítať ďalej >>

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom – pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika

zverejnené: 11. mája 2020

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom Prieskum a revízia pamiatkového fondu umenia baroka, klasicizmu a mladších výtvarných slohov v regióne Gemera dlho ostávali „v úzadí“ záujmu a pozornosti odbornej verejnosti. Sústredený pohľad so zameraním na novovek takmer vždy prináša nové zistenia. Interiér evanjelického kostola v obci Chyžné ukrýva málo známe dielo oltárneho obrazu  spišského maliara prvej polovice 19. storočia Jozefa Caucika. Rímsko-nemecký cisár, rakúsky arcivojvoda a uhorský kráľ Jozef II. (1765/1780 – 1790) zaviedol patentom z 13./25. októbra 1781 legálnosť evanjelického náboženstva, zrušil faktický monopol katolicizmu a tým toleroval všetky kresťanské vierovyznania.
 


Čítať ďalej >>

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok

zverejnené: 16. apríla 2020

Logo ICOMOS 2020V sobotu 18. apríla si celý svet pripomenie pamiatky a ich význam prostredníctvom Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý vznikol z podnetu Medzinárodnej rady pre pamiatky a historické sídla ICOMOS a slávime ho už od roku 1984. Pri tejto príležitosti sa slovenskí pamiatkari a priaznivci pamiatok tradične stretávajú na Červenom Kláštore, aby oslávili tento deň významný nielen pre nás, ale pre kultúrnu verejnosť na celom svete, a tiež aby slávnostným odovzdaním Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej vyjadrili uznanie osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti