Prejsť na obsah

Predloženie nominačného projektu

Dňa 25. septembra 2012 predložila Česká republika a Slovenská republika do Centra svetového dedičstva v Paríži spoločný nominačný projekt Pamiatky Veľkej Moravy – Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Projekt bol dňa 17. 9. 2012 podpísaný ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom. Obecný úrad Kopčany v spolupráci s Masarykovým múzeom v Hodoníne zabezpečili spracovanie projektu.

Projekt bol pripravovaný už od roku 2006, kedy vznikla „Pracovná skupina k projektu Archeopark Mikulčice“, ktorú založila Rada Jihomoravského kraje. Jej členmi sa stali nielen zástupcovia Juhomoravského krajského úradu, ale aj starostovia obcí Kopčany a Mikulčice, zástupcovia Masarykovho múzea v Hodoníne, KPÚ Bratislava, neskôr bola podporená Trnavským samosprávnym krajom. Táto pracovná skupina zabezpečovala kroky vedúce k zlepšeniu stavu zachovania lokality, pripravovanej na zápis do Zoznamu svetového dedičstva, spolupracovala na príprave nominačného projektu a jej práca pokračuje dodnes. Je hlavným nositeľom úloh formulovaných v manažment pláne lokality, ktorý tvorí integrálnu súčasť nominačného projektu.

Územie, ktoré bolo nominované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva podľa kritérií (ii), (iii), (iv), (v) a (vi), je na slovenskej strane identické s územím Pamiatkovej zóny Kopčany.

Spracovatelia nominačnej dokumentácie sú: Mgr. Jitka Vlčková, PhD. (NPÚ, Ústřední pracovište, Praha), PhDr. Peter Baxa (Pamiatkový úrad SR) a Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníne).

Aktualita – 26. apríla 2016

Nominačný projekt „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ – spoločná nominácia ČR a SR

Odborný posudok ICOMOS-u k nominačnej dokumentácii (z roku 2014) poukázal na fakt, že nebola presvedčivo preukázaná jedinečná svetová hodnota navrhovanej lokality na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. Na základe toho sa zástupcovia oboch štátov dohodli na stiahnutí predloženia nominácie na zasadnutí Výboru svetového dedičstva ako aj na ďalšom postupe. Vyjadrili podporu prípravy opätovného predloženia revidovanej nominácie, s tým že po 5-tich rokoch sa rozhodne kedy bude nominačný projekt opätovne predložený. Oba štáty ponechajú Pamiatky Veľkej Moravy na Predbežnom zozname a budú podporovať archeologickú lokalitu. „Pracovná skupina pre Archeologický park Mikulčice – Kopčany“, ktorá bola vytvorená počas prípravy nominácie, ako základný stupeň riadenia, bude naďalej systematicky pracovať na plnení úloh manažment plánu lokality.

Nasledujúce obdobie bude zamerané na doplnenie komparatívnej analýzy, ako aj na preukázanie ucelenej historickej koncepcie Veľkej Moravy a jej centier, vrátane postavenia Mikulčíc v rámci Európy 9. storočia. Nominačný projekt musí byť podložený silnou odbornou argumentáciou zameranou na jedinečnosť lokality. Taktiež bude toto obdobie zamerané na zlepšenie stavu zachovania lokality. V Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch bolo v roku 2015 dokončené reštaurovanie interiéru kostola.

Ing. arch. Ľubica Pinčíková,
Referát svetového kultúrneho dedičstva