Prejsť na obsah

Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva na 32. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Quebec, Kanada, 2. – 10. júla 2008, pod číslom 1273. Zapísané na základe kritérií: (iii), (iv)

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, odhliadnuc od množstva regionálnych, resp. lokálnych špecifík, sú jedinečným príkladom syntézy dvoch veľkých kultúr – východnej a západnej, byzantskej a latinskej.

Tento súbor ôsmich drevených chrámov je výnimočným príkladom európskej drevenej sakrálnej architektúry, ktorý ilustruje obdobie 16. a 18. storočia. Základným stavebným materiálom bolo drevo pri použití tradičných konštrukčných technik. Drevené kostoly – v súlade s ich konfesionálnou príslušnosťou, v rámci spoločných vlastnosti, majú niekoľko typologických variácii. Sú svedectvom vývoja architektúry a umenia v období svojho vzniku a sú prispôsobené geografickému a kultúrnemu kontextu. Reprezentujú symbiózu kresťanstva a ľudovej architektúry, skĺbenú s profesionálnym majstrovstvom tvorcov, s ich základnými kultúrnymi a estetickými postulátmi. Evanjelické kostoly slúžia aj ako príklad tolerancie v Hornom Uhorsku počas obdobia protihabsburskeho odporu v 17. storočí.

Z niekdajšieho počtu okolo 300 drevených sakrálnych stavieb, v dôsledku pôsobenia prírodných katastrof, konfesionálnych a sociálno-politických zmien sa ich dodnes na Slovensku zachovalo okolo päťdesiat.

Z nich do Zoznamu svetového dedičstva bolo vybratých a zapísaných nasledovných 8 chrámov a 1 zvonica:

ikonostas Ruská Bystrá foto

Riadenie jednotlivých chrámov zabezpečujú ich vlastníci a správcovia v spolupráci s orgánmi verejnej správy v rámci svojich kompetencií. Na riešenie spoločných problémov celej lokality bola dňa 19. 2. 2008 zriadená Riadiaca skupina lokality „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – na stránke svetového dedičstva whc.unesco.org

Manažment plán súboru pamiatok (PDF, 2968 kB)

Monitoring stavu drevnej hmoty drevených chrámov

Od roku 2011 realizuje PÚ SR každoročný monitoring stavu drevnej hmoty chrámov zameraný na meranie a vyhodnocovanie relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri objektov a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty, sledovanie aktivity drevokazných organizmov a prípadných poškodení drevnej hmoty v interiéri aj exteriéri objektov. Výsledky monitoringu sú spracované v súhrnnej správe, ktorá je k dispozícii členom Riadiacej skupiny lokality ako podklad pre prijatie adekvátnych opatrení v prípade indikovaných problémov.

Vyhodnotenie monitoringu 2022 (PDF, 10 749 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2019 (PDF, 12 515 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2018 (PDF, 11 252 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2017 (PDF, 7448 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2016 (PDF, 8005 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2015 (PDF, 8898 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2014 (PDF, 2370 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2013 (PDF, 3872 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2012 (PDF, 943 kB)

Vyhodnotenie monitoringu 2011 (PDF, 2040 kB)

Prezentácia Digitalizácie pamiatkového fondu SR spracovaná Odborom digitalizácie a grafickej dokumentácie na príklade digitalizácie dreveného kostola v Hervartove (PDF, 3233 kB)