SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Tatranská Lomnica

zverejnené: 25. septembra 2012
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Tatranská Lomnica
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovali a zostavili: Ing. arch. Daniela Maximová, Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Bc. Alena Olekšáková, Mgr. Maroš Semančík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2007 - 2008

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Tatranská Lomnica - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 2583 kB)
PZ Tatranská Lomnica - Záverečné ustanovenia (PDF, 70 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Historická mapa parcelácie z roku 1896 (PDF, 430 kB)
Výkres č. 2 - Historická mapa parcelácie upravená (medzi rokom 1914-1920) (PDF, 256 kB)
Výkres č. 3 - Historická mapa 3 (PDF, 349 kB), Historická mapa 3 - legenda (PDF, 349 kB)
Výkres č. 4 - Kópia katastrálnej mapy z pôvodného merania v r. 1869 reambulovanej v r. 1931 (PDF, 288 kB), Historická mapa 4 - legenda (PDF, 47 kB)
Výkres č. 5 - Výkres širších vzťahov 1 (PDF, 86 kB)
Výkres č. 6 - Výkres širších vzťahov 2 (PDF, 328 kB)
Výkres č. 7 - Analýza stavebného vývoja pamiatkového územia (PDF, 260 kB)
Výkres č. 8 - Rozbor pamiatkových hodnôt a zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1020 kB)
Výkres č. 9 - Ortofotomapa územia (PDF, 337 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Tatranská Lomnica - Fotodokumentácia, časť I. (PDF, 6592 kB)
PZ Tatranská Lomnica - Fotodokumentácia, časť II. (PDF, 8752 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských