SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Stará Ľubovňa

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Stará Ľubovňa
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Stará Ľubovňa - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 711 kB)
PZ Stará Ľubovňa - Záverečné ustanovenia (PDF, 312 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy s vymedzením hraníc PZ a jej ochranného pásma (PDF, 1576 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2414 kB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2078 kB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 3077 kB)
Výkres č. 5 - Ortofotomapa (PDF, 2785 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Stará Ľubovňa - Fotodokumentácia (PDF, 4772 kB)
Chránené pohľady v interiéri pamiatkového územia (PDF, 545 kB)
Chránené pohľady v interiéri pamiatkového územia na hrad Ľubovňa (PDF, 143 kB)
Chránené diaľkové pohľadové kužele na pamiatkové územie (PDF, 637 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských