SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Sabinov

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 23. septembra 2014

Pamiatková zóna Sabinov
Zásady ochrany pamiatkového územia (aktualizácia)

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana Onufráková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. Emília Grešová, Mgr. Anna Okruhľanská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDFsúbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sabinov - Zásady ochrany pamiatkového územia (aktualizácia) (PDF, 612 kB)
PZ Sabinov - Záverečné ustanovenia (PDF, 363 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1584 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 1280 kB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1131 kB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 919 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť I. (PDF, 2246 kB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť II. (PDF, 1007 kB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť III. (PDF, 828 kB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť IV. (PDF, 382 kB)
PZ Sabinov - Fotodokumentácia časť V. (PDF, 1364 kB)
PZ Sabinov - Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia (PDF, 497 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských