SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Nové Mesto nad Váhom

zverejnené: 23. apríla 2013
aktualizované: 22. septembra 2014

Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom
Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková
Spracovali: Ing. arch. Lívia Blahová, Mgr. Renáta Kollárová, Ing. arch. Jozef Múdry, PhDr. Alžbeta Podobová, Mgr. Daniela Nipčová - archeológia, Mgr. Martina Orosová - archívny výskum a história, Ivan Radimák - fotodokumentácia
Spolupráca: Ing. Dezider Ďuračka - zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Nové Mesto nad Váhom - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 775 kB)
PZ Nové Mesto nad Váhom - Záverečné ustanovenia (PDF, 212 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 4191 kB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1126 kB)
Výkres č. 3 - Etapy a rozbory urbanistického a stavebného vývoja, archeologické náleziská (PDF, 1024 kB)
Výkres č. 4 - Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 1085 kB)
Výkres č. 5 - Slohová analýza objektov (PDF, 1075 kB)
Výkres č. 6 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 1067 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Nové Mesto nad Váhom - Fotodokumentácia (PDF, 5817 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských