SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Liptovský Hrádok

zverejnené: 30. júna 2014
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Liptovský Hrádok
Urbanisticko - historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina:
Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Vypracoval: Ing. arch. Ivan Gojdič
Spolupráca: Mgr. Rastislav Danák
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA,
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2005

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina,
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Liptovský Hrádok - Urbanisticko - historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt
(PDF, 386 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Záverečné ustanovenia (PDF, 272 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 7268 kB)
Výkres č. 2 - Slohový rozbor objektov pamiatkovej zóny (PDF, 7281 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (PDF,
7281 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt pamiatkovej zóny (PDF, 1415 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Liptovský Hrádok - Fotodokumentácia - zoznam (PDF, 141 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Historické veduty a fotografie (PDF, 8642 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Fotografická dokumentácia súčasného stavu (PDF, 7536 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských