SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Lipovce - Lačnov

zverejnené: 28. augusta 2012
aktualizované: 29. júla 2014
Pamiatková zóna Lipovce - Lačnov
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: PhDr. Mária Poláková
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov
, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Lipovce - Lačnov - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkového územia (PDF, 925 kB)
PZ Lipovce - Lačnov - Záverečné ustanovenia (PDF, 298 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 4435 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 6474 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2062 kB)
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2502 kB)
Výkres č. 5 - Historická katastrálna mapa (PDF, 1322 kB)
Výkres č. 6 - Ortofotomapa Lipovce, časť Lačnov (PDF, 1368 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia, časť 1 (PDF, 3701 kB)
Fotodokumentácia, časť 2 (PDF, 3736 kB)
Fotodokumentácia, časť 3 (PDF, 2901 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských