SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Bratislava - Vajnory

zverejnené: 4. februára 2013
aktualizované: 24. septembra 2014

Pamiatková zóna Bratislava - Vajnory
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovatelia: PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Bratislava-Vajnory - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2074 kB)
PZ Bratislava-Vajnory - Záverečné ustanovenia (PDF, 152 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 4614 kB)
Výkres č. 2 - Architektonicko-historický vývoj zástavby územia (PDF, 5165 kB)
Výkres č. 3 - Zásadné urbanistické vývojové etapy sídla a širšie vzťahy (PDF, 2485 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 5747 kB)
Výkres č. 5 - Návrh zásad ochrany obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 5741 kB
)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských