SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Spišská Kapitula

zverejnené: 9. októbra 2013
aktualizované: 18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Ľubica Viničenková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Kapitula - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 601 kB)
PR Spišská Kapitula - Urbanisticko-historický výskum územia a zásady ochrany a obnovy prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 560 kB)
PR Spišská Kapitula - Záverečné ustanovenia (PDF, 841 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 419 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2176 kB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1873 kB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 880 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Spišská Kapitula - Fotodokumentácia (PDF, 6636 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských