SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Prešov

zverejnené: 15. augusta 2012
aktualizované: 3. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Prešov
Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marek Hrebeňár
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Jana Koreňová, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Darina Petranská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Prešov - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1488 kB)
PR Prešov - Záverečné ustanovenia (PDF, 338 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1672 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 2039 kB)
Výkres č. 3 - Mestské opevnenie (PDF, 1914 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2194 kB)
Výkres č. 5 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2067 kB)
Výkres č. 6 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (aktualizovaná v roku 1933) (PDF, 1486 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Prešov - Fotodokumentácia časť A (PDF, 2728 kB)
PR Prešov - Fotodokumentácia časť B (PDF, 2015 kB)
PR Prešov - Fotodokumentácia časť C (PDF, 1268 kB)
PR Prešov - Fotodokumentácia - Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia časť D (PDF, 1411 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských