SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Podolínec

zverejnené: 4. februára 2013
aktualizované: 3. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Podolínec
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Podolínec - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1929 kB)
PR Podolínec - Záverečné ustanovenia (PDF, 379 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy s vymedzením hraníc pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 2432 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 7160 kB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 6244 kB)
Výkres č. 4 - Mestské opevnenie (PDF, 1852 kB)
Výkres č. 5 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 2689 kB)
Výkres č. 6 - Ortofotomapa (PDF, 2535 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Podolínec - Fotodokumentácia I. (PDF, 12962 kB)
PR Podolínec - Fotodokumentácia II. (PDF, 10932 kB)
PR Podolínec - Fotodokumentácia III. (PDF, 12033 kB)
PR Podolínec - Fotodokumentácia IV. (PDF, 9375 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských