SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Osturňa

zverejnené: 30. augusta 2012
aktualizované: 4. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Osturňa
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Bc. Alena Olekšáková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 0801 Prešov.
Prechod na kontakty KPU


PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia (PDF, 990 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - dolný koniec obce (PDF, 621 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - stred obce (PDF, 435 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - horný koniec obce (PDF, 811 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - textové prílohy (PDF, 364 kB)
PR Osturňa - Návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 111 kB)
PR Osturňa - Záverečné ustanovenia (PDF, 398 kB)   

MAPY:
Rozbor pamiatkových hodnôt - dolný koniec obce (PDF, 259 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt - stred obce (PDF, 372 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt - horný koniec obce (PDF, 722 kB)
Výkres širších vzťahov (PDF, 1122 kB)
Historická mapa - II. vojenské mapovanie 1819 - 1869 (PDF, 52 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Osturňa - Fotodokumentácia - dolný koniec obce (PDF, 1513 kB)
PR Osturňa - Fotodokumentácia - stred obce (PDF, 2952 kB)
PR Osturňa - Fotodokumentácia - horný koniec obce (PDF, 6050 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských