SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Kežmarok

zverejnené: 21. januára 2013
aktualizované: 18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Kežmarok
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová
Spolupráca: PhDr. Nora Baráthová, Mgr. Marta Kučerová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Kežmarok - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 866 kB)
PR Kežmarok - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma (PDF, 13381 kB)
PR Kežmarok - Záverečné ustanovenia (PDF, 371 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 4063 kB)
Výkres č. 2 - Mestské opevnenie (PDF, 4511 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 4095 kB)
Výkres č. 4 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3641 kB)
Výkres č. 5 - Historická katastrálna mapa z r. 1870., aktualizovaná v roku 1939
(PDF, 1123 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Kežmarok - Fotodokumentácia (PDF, 4084 kB)

PRÍLOHY:
PR Kežmarok - Historický a stavebný vývoj územia (PDF, 169 kB)
PR Kežmarok - Zoznam národných kultúrnych pamiatok (PDF, 199 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských