SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Banská Štiavnica

zverejnené: 10. októbra 2012
aktualizované: 18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro
Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária
Zásady ochrany

Zodpovedný spracovateľ: PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Autori: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. arch. Oľga Klaková, PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Martin Vaščák,
Konzultanti: Doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD., Ing. arch. Pavol Fabian, Ing. arch. Iveta Chovanová
© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, december 2004

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica - pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro, Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária (PDF, 1293 kB)
Protokol platnosti zásad PR Banská Štiavnica (PDF, 323 kB)


Prílohy - časť 1
    Smery historických komunikácii (PDF, 302 kB)

    Kryštalizačné jadro stredovekého mesta (PDF, 52 kB)
    Priebeh protitureckého opevnenia na Rytine C.T. Della Matrina z 1764 (PDF, 812 kB)
    Banské diela na mape z 19. storočia (PDF, 262 kB)
    Inventarizácia školských objektov (PDF, 202 kB)
    Prvky drobnej architektúry (PDF, 582 kB)
    Významné osobnosti Banskej Štiavnice vo vzťahu k objektom (PDF, 172 kB)
    Významné osobnosti Banskej Štiavnice... (PDF, 202 kB)
    Historické jadro Banskej Štiavnice - staré číslovanie (PDF, 202 kB)
    Aktuálne názvoslovie komunikačnej siete a číslovanie domov PR HJ (PDF, 492 kB)
    Typy ochrany území vo väzbe na PR Banská Štiavnica HJ a Kalvária (PDF, 532 kB)

Prílohy - časť 2
    Zoznam objektov zapísaných v ÚZPF (PDF, 2605 kB)

    Zoznam objektov navrhovaných, vytipovaných, dotvárajúcich, neutrálnych a rušivých (PDF, 262 kB)
    Zápisnice z konzultačných komisii č. 1 a č. 2 (PDF, 755 kB)

MAPY:

Časť I. Urbanisticko-historicky výskum
    Rozbor urbanistického a stavebného vývoja sídla (PDF, 527 kB)

    Rozbor pamiatkových hodnôt OP a PR (PDF, 287 kB)
    Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a súborov územia PR (PDF, 2350 kB)
    Slohová analýza objektov PR (PDF, 1415 kB)
    Stavebno-technický stav objektov PR (PDF, 1365 kB)
    Zaniknuté objekty na území PR (PDF, 712 kB)

Časť II. Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia
    Širšie vzťahy - návrh disponibilných a zastavaných plôch (PDF, 626 kB)

    Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica časť 1 (PDF, 2387 kB)
    Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica časť 2 (PDF, 1655 kB)
    Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 1375 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotodokumentácia - Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro, Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária (PDF, 6876 kB)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských