SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu

zverejnené: 22. januára 2015
aktualizované: 5. októbra 2018

•    je dokladom o skutočne vykonaných prácach počas výskumu,
•    je spracovaním zistených odborných poznatkoch počas výskumu
•    je podkladom pre prípravu zámeru obnovy a projektovej dokumentácie obnovy NKP
•    je podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP
•    je podkladom pre vykonanie úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom. území
•    je podkladom pre záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi alebo pod vodou, kde sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ich ohrozenie
•    je podkladom pre záchranu historických nálezov predpokladaných v hmote stavby, kde sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt
•    je podkladom na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkového územia
•    je podkladom pre vedenie evidencie archeologických nálezísk
•    je podkladom pre vedenie evidencie  majetku štátu

Podrobnosti o výskumnej a prípravnej dokumentácií z archeologického výskumu sú stanovené Ministerstvom kultúry SR vo vyhláške č. 253/2010 (PDF, 566 kB) Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu a v Metodickej pomocnej inštrukcii pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov (PDF, 824 kB). 

Výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu posudzuje v rámci svojich kompetencii Pamiatkový úrad SR. Na posudzovanie výskumných dokumentácii z archeologického výskumu Pamiatkový úrad SR zriadil subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeológiu.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských