SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výkon štátnej správy v oblasti archeológie v prvom stupni

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 22. januára 2015
Príslušný krajský pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu v oblasti archeológie v prvom stupni. Kompetencie krajských pamiatkových úradov sú ustanovené v §11 pamiatkového zákona, na základe ktorého je krajský pamiatkový úrad v prvom stupni vecne a miestne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk.

Osobitné oprávnenia a povinnosti zamestnancov krajských pamiatkových úradov pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu sú ustanovené v zmysle § 12 pamiatkového zákona.

Pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o  vyjadrenie k  zámeru na krajský pamiatkový úrad. Žiadosť stavebníka a vlastníka obsahuje majetkovo-právne údaje a špecifikáciu zamýšľaného zásahu do terénu.

Krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad zašle rozhodnutie o povinnosti vykonať archeologický výskum aj príslušnému stavebnému úradu.


Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu v oblasti archeológie v druhom stupni. Kompetencie Pamiatkový úrad SR sú ustanovené v § 9 a 10 pamiatkového zákona.
Pamiatkový úrad SR je správcom hnuteľných archeologických nálezov a vedie evidenciu týchto nálezov. PÚ SR poskytuje nálezcom nálezné.Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských