SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 12. mája 2021
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 12.5.2021 PÚ SR - Oznámenie o zápise zvonice v obci Nová Dedinka, okres Senec, nachádzajúcej sa na parcele reg. KN C 110/2, k. ú. Dedinka pri Dunaji, do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (PDF, 317 kB)
 • 7.5.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia hrádze, kanála vodného (zberný jarok od Jergištôlne), kanála vodného (Beliansky zberný jarok), zariadenia technologického a zátopy nádrže za národnú kultúrnu pamiatku, ako súčasti Nádrže vodnej - Belianska vodná nádrž v Banskej Štiavnici, nachádzajúce sa v k. ú. Banská Štiavnica (PDF, 239 kB)
 • 4.5.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Sukov, okres Medzilaborce, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN C 344, reg. KN E 312/2, k. ú. Sukov, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 236 kB)
 • 29.4.2021 PÚ SR - Upovedomenie o oprave podkladu pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Chotča, okres Stropkov, nachádzajúceho sa na parcelách reg. KN C 207, reg. KN E 129/2, k. ú. Chotča (PDF, 235 kB)
 • 29.4.2021 PÚ SROznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení Dediny zaniknutej (Zalužany) za národnú kultúrnu pamiatku, v katastri obce Nemešany, okr. Levoča (PDF, 351 kB)
 • 29.4.2021 PÚ SROznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci návrhu na vyhlásenie vily v meste Vysoké Tatry, okres Poprad, k.ú. Starý Smokovec, parc. č. KN-C 265, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 362 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu