SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 20. júla 2021
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 19.7.2021 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia hrádze, kanála vodného (zberný jarok od Jergištôlne), kanála vodného (Beliansky zberný jarok), zariadenia technologického a zátopy nádrže za národnú kultúrnu pamiatku, ako súčasti Nádrže vodnej - Belianska vodná nádrž v Banskej Štiavnici, nachádzajúce sa v k. ú. Banská Štiavnica (PDF, 389 kB)
 • 9.7.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia Kalvárie v meste Bojnice, okres Prievidza, nachádzajúcej sa na parcelách reg. KN C 2750, 2978/27, 2978/26, 3027/9, 3027/10, 3019/2, 3027/8, k. ú. Bojnice (PDF, 236 kB)
 • 7.7.2021 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Chotča, okres Stropkov, nachádzajúceho sa na parcelách reg. KN C 207, reg. KN E 129/2, k. ú. Chotča (PDF, 371 kB)
 • 6.7.2021 PÚ SR - Upovedomenie o obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. PUSR-2021/2429-12/38589 zo dňa 25. 05. 2021 o vyhlásení ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok - Kaštieľ s areálom v Gbeľanoch, č. ÚZPF 1350/1-3 a Kaštieľ a park v Gbeľanoch, č. ÚZPF 1341/1-2 (PDF, 526 kB); odvolanie č.1 (PDF, 84 kB), odvolanie č.2 (PDF, 2795 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu