SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 2. mája 2022
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 2.5.2022 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia hrádze, priepadu hrádze, kanála vodného (odľahčovací jarok), zariadenia technologického a zátopy nádrže za národnú kultúrnu pamiatku ako súčasti vodnej nádrže Vodárenská veľká v Banskej Štiavnici, nachádzajúce sa v k. ú. Banská Štiavnica (PDF, 570 kB)
 • 26.4.2022 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Tunelu železničného – tzv. Čremošniansky tunel v k. ú. Mošovce, k. ú. Čremošné, k. ú. Dolný Harmanec za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 826 kB)
 • 25.4.2022 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Nádrže vodnej –Vodárenská malá vodná nádrž v Banskej Štiavnici, k. ú. Banská Štiavnica, za národnú kultúrnu pamiatku s pamiatkovými objektmi: nádrž vodná, hrádza, priepad hrádze (PDF, 738 kB)
 • 14.4.2022 - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia hrádze, priepadu hrádze, kanála vodného (Schönlindenský zberný jarok), kanála vodného (Rozgrundský zberný jarok), zariadenia technologického a zátopy nádrže nachádzajúce sa v k. ú. Banská Štiavnica a k. ú. Banky za národnú kultúrnu pamiatku ako súčasti vodnej nádrže Rozgrund v Banskej Štiavnici (PDF, 583 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu