SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

24. mája 2019
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 • 24.5.2019 PÚ SR - Upovedomenie o opätovnom predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP Dvor roľnícky v Turzovke – Hlinenom, č. 85, k. ú. Turzovka ...> (PDF, 398 kB)
 • 23.5.2019 PÚ SR - Upovedomenie o oprave podkladu pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Breznička, okres Stropkov, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 235 kB)
 • 20.5.2019 PÚ SR - Oboznámenie účastníkov konania s obsahom podkladu pre rozhodutie vo veci vyhlásenia Mlyna vodného s areálom v Nitre, časť Dolné Krškany, k. ú. Dolné Krškany, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 406 kB)
 • 13.5.2019 PÚ SR - Rozhodnutie o odvolaní vo veci nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na pozemkoch stavby „INS_FTTH_SRED_01_Vinohrady nad Váhom“, verejnej optickej telekomunikačnej siete Slovak Telekom, a. s., navrhovanej v k. ú. Vinohrady nad Váhom, a stavby „INS_Klaser_SRED_01_Transport_Vinohrady nad Váhom“, trasy pasívnej optickej siete medzi bodom napojenia v obci Šintava a telekomunikačným objektom v obci Vinohrady nad Váhom, navrhovanej v k. ú. Vinohrady nad Váhom ...> (PDF, 454 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu