SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 17. februára 2021
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 18.2.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Hažlín, okres Bardejov, k. ú. Hažlín, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 901 kB)
 • 8.2.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia hospodárskej stavby v obci Dvorníky, okres Hlohovec, par. reg. C č. 358/1, k. ú. Dvorníky, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 237 kB)
 • 4.2.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia zvonice v obci Nová Dedinka,  okres Senec, k. ú. Dedinka pri Dunaji, par. č. 110/2 reg. KN C -  za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 237 kB)
 • 2.2.2021 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Hrádku v obci Dvorníky,  okres Hlohovec, k. ú. Posádka, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN C 22/1, 23/1, 99/4, reg. KN E 100/3, 99/101, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 964 kB)
 • 2.2.2021 PÚ SR - Oznámenie o zápise do ÚZPF - Cintorín vojnový vo Svidníku, okres Svidník, nachádzajúci sa na parcele KN C 1025, k. ú. Svidník (PDF, 1062 kB)
 • 2.2.2021 PÚ SR - Oznámenie o zápise do ÚZPF - Cintorín vojnový v obci Palota, okres Medzilaborce, nachádzajúci sa na parcele KN C 522, k. ú. Palota (PDF, 1060 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu