SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

12. septembra 2018
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
  • 13.9.2018 PÚ SR – Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového za národnú kultúrnu pamiatku v obci Veľkrop, okres Stropkov, k. ú. Veľkrop ... > (PDF, 299 kB)
  • 10.9.2018 PÚ SR – Rozhodnutie o vyhlásení Štôlne s areálom (banský závod Štôlňa Starovšechsvätých) v Hodruši-Hámroch, časť Banská Hodruša, okr. Žarnovica, k. ú. Banská Hodruša, za národnú kultúrnu pamiatku s objektovou skladbou: štôlňa s portálom (štôlňa Prostredná), štôlňa s portálom (Dolný prekop k šachte Lill), štôlňa s portálom (Horný prekop k šachte Lill), budova administratívna (riaditeľstvo banského závodu), koľaj – fragment (piliere nadjazdu koľajovej dráhy), koľaj – fragment (piliere s oceľovou časťou nadjazdu) ... > (PDF, 560 kB)
  • 5.9.2018 PÚ SR - Upovedomenie PÚSR vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a kultúrnych pamiatok ... > (PDF, 176 kB) Príloha  ... > (PDF, 4877 kB)Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu