SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 26. októbra 2021
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 26.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o zápise do ÚZPF – Cintorín vojnový v obci Chotča, okres Stropkov, k. ú. Chotča, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 207, reg. KN E 129/2 (PDF, 362 kB)
 • 19.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia hrádze na parcelách; hrádze spojovacej; kanála vodného (Horný prívodný jarok); zariadenia technologického a zátopy nádrže nachádzajúce sa v k. ú. Banský Studenec, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 237 kB)
 • 15.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o ukončení dokazovania  vo veci vyhlásenia OP PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom v Holíči a možnosť vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie, k spôsobu ich zistenia, prípadne doplnenia (PDF, 491 kB)
 • 14.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí konania vo veci zrušenia vyhlásenia NKP Hradisko v obci Olejníkov, okres Sabinov, nachádzajúcej sa na parc. reg. KN C č. 690, k. ú. Olejníkov (PDF, 362 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu