SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

zverejnené: 22. júla 2011
aktualizované: 4. februára 2019
V zmysle § 39 ods. 10 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva Pamiatkový úrad SR stanovisko k výsledkom všetkých pamiatkových výskumov. To znamená, že tomuto režimu podliehajú aj výskumné dokumentácie archeologických výskumov. Podľa tohto Pamiatkový úrad SR vydá stanovisko k výsledkom všetkých archeologických výskumov, ktoré boli uskutočnené na základe správnych aktov a povolení krajských pamiatkových úradov vydaných po 15. júni 2010, keď vyhláška č. 253/2010 Z. z. nadobudla účinnosť.
 
Pamiatkový úrad SR zriadil na tento účel subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá bude výskumné dokumentácie posudzovať a hodnotiť a na základe jej posudkov bude Pamiatkový úrad SR vydávať zmienené stanoviská.

Posudzovať a hodnotiť sa budú výskumné dokumentácie všetkých druhov archeologického výskumu, t. j.
- výskum v súvislosti s obnovou kultúrnej pamiatky alebo úpravou nehnuteľnosti v pamiatkovom území
- záchranný archeologický výskum vrátane záchrany nepredvídaného nálezu
- výskum na vedecké a dokumentačné účely
- výskumy s negatívnym výsledkom nevynímajúc!

Autori posudzovaných výskumných dokumentácií budú prizývaní na zasadania subkomisie.

Výskumnú dokumentáciu je potrebné predložiť v dostatočnom časovom predstihu, najmenej ale 3 týždne pred plánovaným zasadnutím subkomisie. Dokumentácie doručené neskôr (po termíne predkladania materiálov - viď tabuľka nižšie) sa budú, v rámci možnosti vzhľadom na 30-dňovú lehotu na vydávanie stanoviska, prerokovávať až na nasledujúcom zasadaní subkomisie.


termíny zasadnutí subkomisie v r. 2019
termíny predkladania materiálov v r. 2019
30. január
18. január
27. február
15. február
27. marec
15. marec
24. apríl
12. apríl
29. máj
17. máj
26. jún
14. jún
25. september
13. september
30. október
18. október
27. november
15. november
18. december
6. december

Harmonogram na stiahnutie (PDF, 109 kB)

Výskumné dokumentácie, ktoré nebudú spĺňať ani základné formálne požiadavky stanovené § 7 a § 10 vyhlášky, budú autorovi alebo oprávnenej osobe vrátené na dopracovanie bez toho, aby prešli posúdením v subkomisii. 

Subkomisia bude tiež posudzovať absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 35a ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. a hodnotiť odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Podklady pre odborný posudok v odbore archeologického výskumu

 
Odbor archeológie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: archeologia@pamiatky.gov.sk
Tel.: 02/204 64 339

Členovia subkomisie OMK pre archeológiu:

vedúci subkomisie:       
PhDr. Peter Baxa - Krajský pamiatkový úrad Bratislava

tajomník subkomisie:    
Mgr. Terézia Tomašovičová - Pamiatkový úrad SR, Bratislava
 
členovia subkomisie:
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. – Múzeum mesta Bratislavy
PhDr. Peter Bednár, CSc. - Archeologický ústav SAV, Nitra
Mgr. Adrián Nemergut, PhD. - Archeologický ústav SAV, pracovisko Zvolen
PhDr. Gabriel Fusek, CSc. - Archeologický ústav SAV, Nitra
Mgr. Peter Bisták - Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Mgr. Peter Grznár - Krajský pamiatkový úrad Trnava
PhDr. Ivan Cheben, CSc. - Archeologický ústav SAV, Nitra
Mgr. Daniela Nipčová, PhD. - Krajský pamiatkový úrad Trenčín
PhDr. Karol Prášek - Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Mgr. Branislav Resutík - Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava
Mgr. Andrej Vrtel, PhD. - Filozofická fakulta UK Bratislava