SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Štátne reštaurátorské ateliéry

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 20. apríla 2011

Por. č.

 Názov písomností

 Časový rozsah

škatuľa č.

Riaditeľský úsek /RÚ/ - sekretariát riaditeľa

1

Návrh na utvorenie ŠRA

80

1

2

Správy o budovaní ŠRA

81

1

3

Organizačné poriadky

82 - 87

1

4

Organizačné poriadky

88 - 91

2

5

Štatúty komisií a poradných orgánov riaditeľa

86 - 89

3

6

Materiály na operatívne porady riaditeľa

84,85,89

3

7

89 - 90

4

8

Zápisnice z porád vedenia

81 - 85

5

9

86 - 89

6

10

Zápisnice z riaditeľskej rady

89

6

11

89

7

12

89

8

13

Smernice

82 - 88

8

14

Smernice

82 - 90

9

15

Príkazné listy riaditeľa

82 - 84

9

16

85 - 89

10

17

Obežníky riaditeľa

84 - 86, 89

11

18

Škodová komisi - zápisnice

86 - 89

11

19

Zápisnice z Odbornej reštaurátorskej komisie

85 - 88

11

20

Zápisnice z pléna Umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu

85 - 87

11

21

Korešpondencia s MK SSR

88 - 90

12

22

Výňatok z delimitačného protokolu

82

12

23

Korešpondencia s ÚŠPS

84 - 86

12

24

Korešpondencia s MK SSR

84 - 90

12

25

Korešpondencia, príkazy, ÚŠPS, MK SSR

82 - 89

12

26

Smernice MK SSR, ÚŠPS

78, 81 - 88

13

27

Podací denník

84 - 86

13

28

Podací denník

82, 87 - 89

14

29

Podací denník

88 - 89

15

 RÚ - odd. organizačno - právne, BOZP a PO

30

Verejná previerka BOZP a PO, harmonogram odstránenia nedostatkov

88 - 89

15

31

Správa o previerke OBP na ORA Košice

87

15

32

Nájomné zmluvy

82 - 83

15

33

Korešpondencia s nadriadenými organizáciami

84 - 88

15

 RÚ - odd. kontroly 

34

Sťažnosti závažné s písomnosťami o ich prerokovaní

86 - 87

15

35

Kontrolná činnosť na ŠRA - správy

89

15

36

Kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

86 - 89

15

37

Revízia hospodárenia ŠRA

82 - 83

16

38

Tematické previerky a kontroly

89

16

 RÚ - útvar personálnej práce 

39

Vyhodnotenie plánu prípravy kádrov, personálneho a soc. rozvoja

82 - 83, 88

17

40

Vyhodnotenie plánu prípravy KPSR - 7.5RP

86

17

41

Plán prípravy KPSR na 8. 5RP /86-90/

86

17

42

Rozbory PN

85 - 87

17

43

Rozbor - fluktuácia

88

17

44

Štatistické výkazy o iniciatíve pracujúcich

85 - 88

17

45

Štatistické výkazy o práci

83 - 89

17

46

Kolektívne zmluvy

82 - 89

17

47

Tematická previerka KPÚ

85

17

 Ekonomicko-prevádzkový úsek /EPÚ/ - od.. ekonomickej koordinácie a stratégie 

48

Rozpočty na akcie

87 - 88

18

49

Rozpočty na akcie

88 - 89

19

50

Cenníky reštaurátorských prác, sadzobníky - normatívy

88

20

51

Výmer SCÚ - pravidlá pre oceňovanie výkonov reštaurovania KP

86

20

52

Vykonávací plán a rozpočet

82 - 88

20

53

Rozpočet

81

21

54

Plán a rozpočet - podklady

82, 84

21

55

Štatistický ročný výkaz hospodárenia

84

21

56

Koncepcia a prognózy rozvoja ŠRA

/75/84 - 89

22

57

Vecný plán

88 - 90

23

 EPÚ - odd. informačnej sústavy - vedenie oddelenia 

58

Rozbory činnosti a hospodárenia

/79,80/ 81 - 82

23

59

83 - 86

24

60

87 - 89

25

61

„ - podklady

83

25

62

Rozbory činnosti a hospodárenia

87 - 88

26

63

Štatistické hlásenia /Výkaz o odborovej špecifikácie výkonov a nákladov v organizáciách nevýrobnej sféry/

87

26

64

Štatistické výkazy

84

26

65

Štatistický výkaz o výsledku hospodárenia - výsledovky

87 - 88

26

66

Prehľad plnenia vybraných ukazateľov plánu

87 - 88

26

 EPÚ - všeobecná učtáreň 

67

Kontá syntetickej evidencie odberatelia - dodávatelia

88

27

 EPÚ - Technicko-prevádzková činnosť 

68

Majetkoprávne vysporiadanie objektov

88

27

69

Majetkoprávne vysporiadanie  objektu Červený most 6, Blava

89

27

70

CS Laskomerského 3, B.Štiavnica

86, 89

27

71

Lazová 8, B.Bystrica

86

27

72

Levoča - Mierové nám. 15, Baštová 20

83 - 86

27

 RÚ - technický námestník 

73

Korešpondencia s MK SSR

87 - 89

27

74

Korešpondencia /ORA Blava, B.Bystrica, Košice/

86 - 89

27

 Odbor špeciálnych činností pre reštaurovanie /OŠČR/ - vedenie 

75

Záznamy z komisií a porád k akciám /cudzie/

84

28

76

Zápisnice z pléna reštaurátorskej komisie

85 - 88

28

77

Zápisnice internej reštaurátorskej komisie

85 - 86

28

78

Zápisnice z pléna umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu

89

28

79

Zápisnice z odbornej reštaurátorskej komisie

85 - 86

28

80

85 - 86

28

81

85 - 86

28

82

87 - 89

29

83

87 - 89

29

84

Zápisnice z internej komisie

87 - 88

29

85

89

30

86

89 - 90

30

87

86 - 89

30

88

Zoznam ukončených dokumentácií

85

30

89

Návrhy na úpravu smerníc pre reštaurovanie

86 - 89

30

90

Záznamy z kontrolných dní a kolaudácií

86 - 88

30

91

Korešpondencia námestníka pre reštaurovanie

89

31

92

Korešpondencia s ÚŠPS /riaditeľa/

81 - 85

31

93

Korešpondencia, rozhodnutia z ObNV, odbor kultúry

84 - 85

31

94

Korešpondencia s KÚŠPSOP a inými odberateľmi

86 - 88

31

95

Korešpondencia - stredisko Bratislava

83

31

96

Korešpondencia - strediko Levoča

83

31

97

Korešpondencia - strediko B.Štiavnica

83

31

98

Korešpondencia námestníka pre realizáciu - odb. at. 201

84 - 86

31

99

Korešpondencia námestníka pre realizáciu - Dóm sv. Alžbety

84 - 85

31

  OŠČR - odd. umelecko-historické 

100

Preklady odbor. literatúry

 

31

101

 

32

102

 

33

103

VTEI - korešpondencia

 

33

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu