SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Sprievodca po Archíve PÚ SR

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 4. októbra 2018

Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
Zost. M. Orosová. Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2007, 111 s.
ISBN 978-80-89175-16-1

Titulka knihy Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Publikácia predstavuje fondy a zbierky Archívu Pamiatkového úradu SR, jeho dejiny od roku 1919, sídlo archívu a jeho priestory, činnosti (predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, fotolaboratórium, archívny informačný systém, knižnica, prehľad poskytovaných služieb). Je základnou príručkou poskytujúcou komplexný pohľad na archív.

Ide o prvú publikáciu svojho druhu vydanú Pamiatkovým úradom SR. Rovnako je jedným z prvých samostatných sprievodcov po archívnych fondoch a zbierkach, ktorý vyšiel po vyše dvadsiatich rokoch v slovenskej odbornej literatúre v oblasti archívnictva.

Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR obsahuje štyri hlavné kapitoly: Minulosť a súčasnosť archívu, Archívne fondy, Archívne zbierky a Osobné fondy.

Prvú kapitolu tvoria časti: archív v súčasnosti, sídlo archívu a jeho priestory, dejiny archívu a poslanie a činnosti archívu (predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, služby, archívny informačný systém, fotodokumentácia, knižnica, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, ako aj spolupráca s organizáciami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí).

V druhej kapitole sú stručne zhodnotené dejiny jednotlivých pamiatkových orgánov, teda pôvodcov archívnych fondov, ako aj charakteristika a opis obsahu archívnych fondov pochádzajúcich z činnosti pamiatkových orgánov, ktoré pôsobili na Slovensku od roku 1919.

Archívne zbierky, zaradené do tretej kapitoly, tvoria základ pamiatkového archívu a sú aj bádateľsky najviac využívané. Väčšinu z nich založila v roku 1961 PhDr. Soňa Kovačevičová, vtedajšia vedúca oddelenia dokumentácie. Obsahuje stručnú charakteristiku a rozbor obsahov jednotlivých zbierok. Získavanie pozostalostí významných predstaviteľov v oblasti ochrany a reštaurovania pamiatok má v archíve dlhú tradíciu. Ich odborné spracovávanie ako osobných fondov je však záležitosťou posledných rokov.

Štvrtá kapitola charakterizuje časť pozostalosti od Václava Mencla, Vendelína Jankoviča, Karola Veselého a Janka Alexyho. Do publikácie je zahrnutý aj súpis archívnych fondov a zbierok podľa klasifikačnej schémy štátnych archívov v Slovenskej republike, ich rozsah a spracovanie.

Na záver je spomenutá literatúra a pramene. Autormi jednotlivých textov sú: Magdaléna Brázdilová, Karol Hodas, Peter Hysko, Katarína Kosová, Halina Mojžišová, Martina Orosová, Viera Plávková, Bronislava Porubská, Lucia Porubská, Katarína Šípošová, Terézia Otter-Volková. Publikácia má rozsah 111 strán. Každá kapitola je obohatená o grafickú prílohu.

Ide o prvú publikáciu svojho druhu vydanú Pamiatkovým úradom SR. Rovnako je jedným z prvých samostatných sprievodcov po archívnych fondoch a zbierkach, ktorý vyšiel po vyše dvadsiatich rokoch v slovenskej odbornej literatúre v oblasti archívnictva.

Viera Plávková

Vypredané!

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu