SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

zverejnené: 26. apríla 2012
aktualizované: 11. mája 2012

Krajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra
usporiadali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010

seminár a výstavu Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja.

Podujatie sa konalo 10. septembra 2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo slávnostné otvorenie výstavy. Z podujatia bol zostavený zborník a katalóg k výstavbe (vydaný ako CD, je prílohou zborníka). Zborník bol vydaný pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 

Zborník a katalóg k výstave (katalóg bol vydaný vo forme CD - príloha zborníka).
Zborník bol zostavený pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 

Zodpovedná redaktorka Anna Valeková
.
© Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2011. 184 s. ISBN 978-80-89395-15-6

 

Príhovor zostavovateľky:

Keď sme zostavovali a obsahovo napĺňali program zviditeľňovania pamiatkového fondu Nitrianskeho kraja počas 19. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, opierali sme sa o skutočnosť, že rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry na Slovensku a súčasne sme nadviazali na dlhodobo rozpracované poznatky o tom, že na území nášho kraja sa nachádza približne 100 kostolov, ktorých počiatky vzniku sú datované do obdobia 9. - 13. stor.. Tak vznikla myšlienka venovať osobitnú pozornosť vzácnej téme o ranostredovekej sakrálnej architektúre a zosumarizovať tie výsledky vedecko-výskumnej činnosti, ktoré obohatili a rozšírili doterajšie poznanie, prípadne odkryli a následne umožnili zistené skutočnosti vhodným spôsobom prezentovať počas pamiatkovej obnovy najstaršej - románskej (predrománskej) sakrálnej architektúry v kraji.

Výsledky iniciatívy, obsiahnuté v tomto zborníku zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja a priloženom katalógu ku výstave s rovnomenným názvom, umožňujú nielen oboznámiť sa s významnými udalosťami histórie, ale aj pochopiť ich prienik do vývoja kresťanstva, ako aj do vzniku a postupného formovania sakrálnej architektúry a umenia v priestore, ktorý v súčasnosti územno-právne podlieha krajskej samospráve a nitrianskemu biskupstvu.

S poďakovaním sa všetkým autorom odborných príspevkov a spracovateľom obrazovo-textovej prílohy o kostoloch a kláštoroch želám čitateľom plnohodnotný zážitok zo stretnutia sa s bohatou výpoveďou o kultúrno - historickom vývoji a zachovaných umelecko a architektonicko - historických hodnotách, ktoré pre súčasnosť zanechalo obdobie raného stredoveku a ktoré sa stali mimoriadne významnou súčasťou celonárodného kultúrneho dedičstva.

Anna Valeková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu