SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

PÚ SR centrum

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 28. septembra 2018

Pamiatkový úrad vykonáva podľa §10 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady. Pamiatkový úrad:

 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi,
 • rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
 • zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
 • rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených mu týmto zákonom na úseku ochrany pamiatkového fondu,
 • preskúmava záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 • vedie archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 • zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracoviská a laboratóriá,
 • zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce,
 • vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc krajským pamiatkovým úradom,
 • spolupracuje s občianskymi zdruţeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, vyuţívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
 • podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.


Pracoviská PÚ SR s celoslovenskou pôsobnosťou (sídliace v Bratislave):

Archív

Knižnica

Chemicko-technologické oddelenie

Digitálna a grafická dokumentácia

Organizačná štruktúra PÚ SR s vyznačením organizačných jednotiek sídliacich v Bratislave v sídle generálneho riaditeľstva 

Ogranizačná štruktúra PÚ SR v Bratislave
Ogranizačná štruktúra PÚ SR centrum (PDF, 34,4 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu