SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podklady pre vypracovanie odborného posudku

zverejnené: 9. mája 2012
aktualizované: 8. augusta 2012

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Žiadateľ o vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe pre žiadosť o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu predloží nasledovné podklady:

1. profesijný životopis žiadateľa
2. doklad o dosiahnutom vzdelaní
3. doklad o odbornej praxi
4. odborná prax v oblasti výskumu (prehľad realizovaných výskumov) 

a) pre archeologický výskum: súpis spracovaných nálezových správ z realizovaných výskumov
b) pre architektonicko – historický výskum: súpis spracovaných nálezových správ a odborných materiálov viažucich sa k realizovaným výskumom
c) pre urbanisticko – historické výskumy: súpis spracovaných zásad a odborných materiálov viažucich sa k výskumom
d) pre umelecko – historické výskumy: súpis odborných materiálov viažucich sa k realizovaným výskumom

poznámka:
- v prípade, že súčasťou vyššie uvádzaných nálezových správ, zásad a odborných materiálov ako výstupov z realizovaných výskumov sú aj zápisy zo záverečných odborných komisii, resp. odborné posudky k jednotlivým zásadám a odborným materiálom, je potrebné ich priložiť k žiadosti o vypracovanie odborného posudku Pamiatkovým úradom SR.
- v období po získaní požadovanej odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu v zmysle § 35 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
( najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu), je potrebné priložiť k žiadosti aj odborné hodnotenie účasti žiadateľa na výskumnej činnosti.

5. publikačná činnosť
6. prednášková činnosť

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských