SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podklady pre odborný posudok v odbore archeologického výskumu

zverejnené: 22. júla 2011
aktualizované: 25. februára 2016
Je potrebné, aby žiadateľ podklady potrebné pre vypracovanie posudku o absolvovaní odbornej praxe doručil Pamiatkovému úradu SR najmenej s dvojmesačným predstihom pred termínom uzávierky predkladania žiadostí na Ministerstvo kultúry SR, teda do 31. januára a do 31. júla každoročne.
 
Žiadateľ o odborný posudok Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe v odbore archeologického výskumu predloží pre jeho vypracovanie nasledovné podklady:
 
1. profesijný životopis
2. doklad o dosiahnutom vzdelaní: diplom o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) + vysvedčenie
3. doklad o odbornej praxi: potvrdenie zamestnávateľa/-ov (právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum) o dobe zamestnania alebo o účasti na konkrétnych archeologických výskumoch, prípadne čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že sa podieľal na odborných prácach na konkrétnych archeologických výskumoch
4. odborná prax v oblasti archeologického výskumu
     - súpis archeologických výskumov, na ktorých sa žiadateľ podieľal s uvedením názvu právnickej osoby oprávnenej vykonať výskum a mena vedúceho výskumu (držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti);
     - súpis výskumných dokumentácií archeologických výskumov, ktoré žiadateľ vypracoval, alebo na ktorých sa podieľal;
     - fyzické predloženie výskumných dokumentácií, ktoré žiadateľ vypracoval, alebo na ktorých sa podieľal. Je potrebné predložiť najmenej dve výskumné dokumentácie.
5. publikačná činnosť
6. prednášková činnosť
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu