SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podklady pre odborný posudok

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 26. decembra 2013
Podklady potrebné pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 
Žiadateľ o vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadosť o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu predloží nasledovné podklady:
 
1. profesijný životopis žiadateľa
2. doklad o dosiahnutom vzdelaní
3. doklad o odbornej praxi
4. odborná prax v oblasti výskumu (prehľad realizovaných výskumov) 
a)  pre archeologický výskum: súpis spracovaných nálezových správ z realizovaných výskumov pri archeologickom výskume požadujeme fyzické predloženie výskumných dokumentácii
b)  pre architektonicko – historický výskum: súpis spracovaných nálezových správ a odborných materiálov viažucich sa k realizovaným výskumom
c)  pre urbanisticko – historické výskumy: súpis spracovaných zásad a odborných materiálov viažucich sa k výskumom
d)  pre umelecko – historické výskumy: súpis odborných materiálov viažucich sa k realizovaným výskumom
5. publikačná činnosť
6. prednášková činnosť
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských