SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie MK SR v programe Obnovme si svoj dom

zverejnené: 19. novembra 2018
aktualizované: 28. novembra 2018
Informácia krajských pamiatkových úradov k poskytnutiu dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2 pre žiadateľov, ktorí budú žiadať miestne príslušný krajský pamiatkový úrad o vydanie nového rozhodnutia alebo záväzného stanoviska k obnove kultúrnej pamiatky:
 
V záujme včasného a bezkolízneho zabezpečenia odborných podkladov krajským pamiatkovým úradom a následného spracovania príslušného dokladu pred termínom odovzdania žiadosti na MK SR, je potrebné žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska doručiť na príslušný krajský pamiatkový úrad najneskôr do 10.12.2018. Pri žiadostiach, doručených na krajský pamiatkový úrad po tomto termíne nie je možné zaručiť ich vybavenia tak, aby mohli byť súčasťou podávanej žiadosti do 31.12.2018.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu