SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Bratislava - Obnova uličnej fasády meštianskeho domu vo Svätom Jure

zverejnené: 15. apríla 2020
aktualizované: 22. júna 2020
Meštiansky dom na Prostrednej ul. č. 38, známy podľa jeho vlastníkov z  2. polovice 18. stor. aj ako kúria Podmanických, je situovaný v centrálnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur a v roku 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (č. ÚZPF 11608/1). Vznik tohto meštianskeho domu sa predpokladá v 1. polovici 16. storočia, pričom status kúrie nadobudol začiatkom 17. storočia. 
 
Komplexná obnova tohto objektu sa pripravovala od roku 2006 a realizovaná bola v období 2013-2019. V priebehu obnovy bol na uličnej fasáde objavený nález renesančnej výtvarnej výzdoby – maľovaného čiernobieleho kvádrovania s motívom obálky. Na základe tohto nálezu KPÚ BA rozhodol o potrebe vykonania reštaurátorského výskumu. Reštaurátorský výskum realizovaný v roku 2018 akad. maliarom Vojtechom Mýtnikom preukázal pomerne veľký rozsah zachovanej renesančnej vrstvy pravdepodobne z obdobia okolo roku 1630. Na základe zrealizovaného výskumu a so súhlasom vlastníka KPÚ BA rozhodol o prezentácii renesančnej podoby fasády spôsobom rekonštrukčnej kópie, popri zachovaní a zakomponovaní hodnotných riešení a prvkov z mladších vývojových etáp na fasáde (rokokové, kamenné, bohato zdobené články nadokenných ríms a portálu, kamenné renesančné podokenné rímsy v sekundárnej polohe z 19. stor.). Originálne nálezy boli zakonzervované a sú zachované pod rekonštrukčnou vrstvou omietky. 
 
Obnova fasády meštianskeho domu na Prostrednej ul. č. 38 je hodná osobitnej pozornosti nielen v kontexte samotnej kultúrnej pamiatky, ale aj s ohľadom na celé územie MPR Svätý Jur, nakoľko táto fasáda vydáva prvé očividné svedectvo o historickej podobe šľachtického domu vo Svätom Jure z obdobia prvej polovice 17. storočia. Z pamiatkárskeho hľadiska má táto realizácia tiež cenné prvenstvo v tom, že je prvou reštaurátorskou obnovou fasády profánnej architektúry v meste. KPÚ BA oceňuje snahu vlastníka realizovať náročnú pamiatkovú obnovu a jeho ochotu prispôsobovať projekt nepredpokladaným nálezom zisteným v priebehu obnovy, ako aj vysoké odborné aj osobné nasadenie všetkých zúčastnených pri tejto realizácii.

Pôvodný stav fásady meštianskeho domu vo Sv.Jure, zdroj: KPÚ Bratislava Stav fásady meštianskeho domu vo Sv.Jure po obnove, zdroj: KPÚ Bratislava Pohľad na fásadu meštianskeho domu po obnove z námestia, zdroj: KPÚ Bratislava Detail fásady meštianskeho domu po obnove, zdroj: KPÚ Bratislava
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu