SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Žilina - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 11. januára 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 29.12.2021 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe vykonania pamiatkového archeologického výskumu podľa § 35 ods. 7  v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby „Logistický a výrobný areál Strečno III“ na pozemkoch reg. KN-C parcely č. 1220/1, 1220/8, 1298/6, 1298/7, 1164/181, 1164/1, 1164/42, 1164/47 v k. ú. Strečno (PDF, 397 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu