SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 24. novembra 2020
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 24.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v autoremedúre vo veci odvolania voči rozhodnutiu KPÚ Trnava v súvislosti s prípravou stavby „INS_FTTH_TRNV_02_č.2“, navrhovanej v katastrálnom území Bučany, Malé Brestovany, Horné Lovčice, Zavar, Veľké Šúrovce I., Zemianske Šúrovce a Valtov Šúr obcí Bučany, Brestovany, Zavar a Šúrovce (PDF, 233 kB)
  • 16.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Dolný Bar obce Dolný Bar, v katastrálnych územiach Dolný Štál a Horný Štál obce Dolný Štál, v katastrálnom území Dolné Topoľníky obce Topoľníky a v katastrálnych územiach Okoč a Opatovský Sokolec obce Okoč (PDF, 228 kB)
  • 11.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby „Trnava – Farárske, vodovod“, navrhovanej v katastrálnom území Trnava (PDF, 249 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu