SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 20. januára 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 • 21.1.2022 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTC 1165BR Zlaté Moravce“, líniová stavba, kat. úz. Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce (PDF, 108 kB)
 • 17.1.2022 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: "Autoservis", v rozsahu stavebných objektov: SO.01 Autoservis, SO.02 Vodovodná prípojka, SO.03 Kanalizačná prípojka, SO.04 Elektrická prípojka, SO.05 Plynová prípojka, SO.06 Dažďová kanalizácia a ORL, SO.07 Komunikácia, dopravné značenie a napojenie, SO.08 Požiarna ochrana, parc. č. „C“ 2310/6, 2310/48, 1337, „E“ 5056/101, kat. úz. Dolné Krškany, okr. Nitra (PDF, 213 kB)
 • 13.1.2022 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: "Okružná križovatka a polyfunkčný objekt", Hlohovecká ulica, parc. č. 328/231, 328/232, 1077/2, 1078/1, 1066/4-10, 1062/21, kat. úz. Mlynárce, okr. Nitra (PDF, 253 kB)
 • 11.1.2022 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Juh - Hradná, 1. SC, UO 02770", kat. úz. Komárno, okr. Komárno (PDF, 125 kB)
 • 11.1.2022 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Obec Imeľ splašková kanalizácia", kat. úz. Imeľ, okr. Komárno (PDF, 123 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu