SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Nitra - úradná tabuľa

15. júla 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 15.7.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie začatí správneho konania v súvislosti s líniovou stavbou "INS_FTTH_VYOP_03_PDHY_Podhorany", v kat. úz. Mechenice a Sokolníky, okr. Nitra ...> (PDF, 211 kB)
 • 12.7.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so stavbou „RD ul. Mons. Bartosiewicza“, v rozsahu stavebných objektov: SO 17 Distribučný elektrický rozvod VN 22 kV, od TS-013 po TS-002, SO 18 Rekonštrukcia transformačnej stanice TS 0052-013, SO 19 Distribučný elektrický rozvod VN 22 kV, od TS-002 po TS-003, SO 20 Kiosková transformačná stanica TS-003, SO 21 Distribučný elektrický rozvod NN v kat. úz. Nitrianske Hrnčiarovce, okr. Nitra ...> (PDF, 214 kB)
 • 12.7.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so stavbou „NA Nitrianske Hrnčiarovce, ul. Kríková 4 x 3BJ, Domstav – VNK, TS, NNK“ v kat. úz. Nitrianske Hrnčiarovce, okr. Nitra ...> (PDF, 212 kB)
 • 11.7.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou „INS_FTTH_SA_ŠAĽA“ v kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa ...> (PDF, 240 kB)
 • 10.7.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie v súvislosti so stavbou: „Vodovodné potrubie – OP JEMO – Vinohrady – Vráble“ v kat. úz. Vráble a Dyčka, okr. Nitra ...> (PDF, 253 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu