SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Prešov

Deduško Večerníček úspešne ukončil obnovu svojej chalúpky

zverejnené: 4. decembra 2020

Obnova chalupky deduška Večerníčka v Novej SedliciV najvýchodnejšom kúte Slovenskej republiky, na mieste, kde líšky dávajú dobrú noc – v obci Nová Sedlica, stojí už niekoľko desaťročí malý roľnícky domček zastrešený slamenou strechou, nápadne sa podobajúci rozprávkovej chalúpke Deduška Večerníčka, známej mladšej i staršej generácii divákov z televíznej obrazovky verejnoprávnej televízie. Ide o národnú kultúrnu pamiatku Dom ľudový v Novej Sedlici, postavenú s najväčšou pravdepodobnosťou na prelome 19. a 20. storočia, ktorá je súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky od 27. novembra 1987. Napriek tomu, že ide o jednu z posledných stavieb svojho druhu, umiestnených in situ (mimo skanzenov), a súčasne poslednú pamiatkovo chránenú stavbu na území Prešovského kraja krytú slamenou strechou, objektu pred troma rokmi hrozil zánik.


Čítať ďalej >>

Opálové bane v Červenici – Dubníku

zverejnené: 13. novembra 2020

Opálové bane v Červenici – DubníkuV severnej časti Slanských vrchov, v katastri obce Červenica sa v lokalite Dubník nachádzajú známe a svojou minulosťou jedinečné opálové bane. Slovenské opály z lokality Červenica – Dubník vynikajú nielen svojou originalitou v rámci Európy, no súčasne sú na svetových trhoch vysoko cenené pre svoju opalescenciu, čiže dokonalú optickú hru farieb. Začiatky systematickej ťažby drahého opálu v Červenici – Dubníku nachádzame v 90. rokoch 16. storočia, kedy sa cisár Rudolf II. rozhodol iniciovať prospekciu drahokamov v Uhorsku. Keďže prieskum odhalil perspektívu možnej ťažby, cisár v r. 1597 poveril Alberta Magnusa z Vratislavi (Wrocław) zhromažďovať opály a iné druhy drahokamov v tejto lokalite.

Čítať ďalej >>

Reštaurovanie ikonostasu z dreveného kostola vo Fričke

zverejnené: 23. októbra 2020

Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo FričkeV priebehu roka 2020 bolo po siedmich rokoch ukončené reštaurovanie ikonostasu, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela vo Fričke v okrese Bardejov, ktorý bol následne v októbri inštalovaný na svojom pôvodnom mieste v interiéri kostola. Realizátorom vykonaných reštaurátorských prác i reštaurátorského výskumu bol Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave. Ikonostas bol pred reštaurátorským zásahom v havarijnom stave, bol napadnutý aktívnym drevokazným hmyzom, ktorý vo veľkej miere narúšal jeho drevnú hmotu, ďalej bol opatrený niekoľkými celoplošnými aj lokálnymi premaľbami, ktoré znehodnocovali jeho pôvodnú polychrómiu a maľbu jednotlivých ikon.
 

Čítať ďalej >>

Festival architektúry a dizajnu 2020 v Prešove - resumé

zverejnené: 5. októbra 2020

Festival architektúry a dizajnu 2020 v Prešove - resuméAvizované podujatie Festival architektúry a dizajnu sa uskutočnilo v dňoch 23. – 25. septembra 2020 v historickom centre mesta Prešov. Festival architektúry a dizajnu už päť rokov ponúka výbornú príležitosť propagovať v krajskom meste povedomie o architektúre súčasnej aj minulej, o čom svedčí aj motto festivalu: „Kvalitnú prítomnosť nemôžeme budovať bez poznania minulosti.“ Festival taktiež dáva priestor kreatívnym firmám, umelcom, handmade výrobcom a tvorivým osobnostiam. Piaty ročník Festivalu architektúry a dizajnu bol výnimočný, keďže FEAD bol po prvýkrát nahlásený do celoslovenských aktivít Dni európskeho kultúrneho dedičstva a stal sa tak podujatím európskym.

Čítať ďalej >>

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov je minulosťou

zverejnené: 11. septembra 2020

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii BardejovPríbeh „Zeleného domu“ sa začal písať v marci 2002, keď vlastník začal s prípravou prestavby a prístavby rodinného domu na Rhodyho 14 v Bardejove, ktorý je/bol nehnuteľnosťou v pamiatkovom území PR Bardejov. Príprava prestavby prebehla štandardným úradným postupom, projektová dokumentácia úpravy bola odsúhlasená. Osemnásťročná peripetia sa začala až realizáciou nepovolenej nadstavby tretieho nadzemného podlažia vtedy dvojpodlažného domu v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Napriek konaniam KPÚ Prešov, PÚ SR, mesta Bardejov - stavebného úradu, Krajského stavebného úradu, Inšpekcii ŽP, súdom vo všetkých stupňoch až po Najvyšší súd SR, pokutám, sankciám, výzvam, zastaveniam stavby, opatreniam na nápravu, zákazom, postupom podľa pamiatkového aj stavebného zákona, pokračoval stavebník v stavaní 3. nadzemného podlažia ...
 
Čítať ďalej >>

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

zverejnené: 3. septembra 2020

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej ĽubovniZačiatkom roka 2020 sa začala komplexná obnova exteriéru rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, počas ktorej boli za aktívnej účasti reštaurátora, akad. soch. Štefana Kovaľa, premiestnené renesančné kamenné epitafy z oporných pilierov kostola do priestoru dufartu Domu ľubovnianskeho mešťana na Nám. sv. Mikuláša 21 v Starej Ľubovni. Renesančné epitafy boli vyhotovené v 16.-17. storočí a boli určené na prezentáciu v interiéri kostola. Do exteriérových oporných pilierov kostola boli vložené v r. 1905 počas celkovej obnovy kostola, ktorú vtedy inicioval farár Ján Csumitta. V 50. rokoch 20. storočia boli oporné piliere okolo epitafov obložené travertínovým obkladom.
 
 


Čítať ďalej >>

Lúčime sa s dlhoročným kolegom Mgr. Petrom Vološčukom, ktorý nás náhle a nečakane opustil

zverejnené: 17. augusta 2020

Mgr. Pter Vološčuk, KPÚ PrešovPracovník KPÚ Prešov a dlhoročný kolega Mgr. Peter Vološčuk dňa 14.8.2020 náhle a nečakane zomrel.
Bol medzi pamiatkarmi od roku 1986. Okrem štandardnej širokospektrálnej agendy sa dlhodobo venoval dreveným kostolíkom a mal na starosti aj metodiku reštaurovania. Pred štyroma rokmi odišiel do dôchodku, často nás však  na pracovisku navštevoval a minulého roku v decembri s nami oslávil svoju sedemdesiatku.
Osobitý humor, životné princípy, čestnosť a empatický kolegiálny prístup ostanú natrvalo súčasťou našich spomienok. S Petrom sa rozlúčime v stredu 19.8.2020 o 11:00 hodine v Dome smútku na Hlavnom cintoríne v Prešove. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.


Čítať ďalej >>

Pozvánka do Prešova na Festival architektúry a dizajnu – FEAD 2020

zverejnené: 17. augusta 2020

FEAD 2020 logoFestival architektúry a dizajnu - FEAD 2020 sa uskutoční v dňoch 23.-25.9.2020 a odborná konferencia sa bude konať dopoludnia v piatok 25.9.2020 v zasadačke Krajského pamiatkového úradu Prešov na Hlavnej č. 115 v Prešove. V kontexte tohtoročného motta FEADu „Kvalitnú prítomnosť  nemôžeme budovať bez poznania minulosti“ si konferenciou pripomenieme 70. výročie vyhlásenia Pamiatkovej rezervácie Prešov jej predstavením formou prezentácií, fotokomparácií, panelovej výstavy, komentovaných prehliadok vybratých NKP, priblížením odborných materiálov ...

 


Čítať ďalej >>

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz závesný Kristus pred súdom

zverejnené: 31. júla 2020

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz Kristus pred súdomVeľkorozmerný neskororenesančný závesný obraz Kristus pred veľradou (olejomaľba na plátne) z pol. 17. stor. sa nachádza v Ľubici, pôvodne bol zavesený v jednoduchom drevenom ráme na stene Kostola rím. kat. sv. Ducha. Po záplavách, ktoré poškodili kostol, bol obraz znehodnotený plesňami. Obraz sa zabezpečil proti ďalšiemu poškodeniu a začali sa realizovať reštaurátorské práce. V roku 2017 bol obraz zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR do registra hnuteľných kultúrnych pamiatok a odvtedy neboli na ňom vykonávané reštaurátorské práce.  

Čítať ďalej >>

Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej

zverejnené: 10. júla 2020

Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej BelejKostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej  bol v 60.-70. rokoch 13. stor. postavený ako jednoloďová, plochostropá stavba s rovným uzáverom svätyne, zaklenutým jedným poľom krížovej klenby a s predstavanou západnou vežou. Okolo polovice 14. stor. došlo k prestavaniu svätyne, k jej predĺženiu a ukončeniu polygónom, v 60. rokoch k prestavbe lode na dvojloďový priestor, zaklenutý na dvojicu pilierov a okolo polovice nasledujúceho storočia došlo k rozšíreniu prístavby severnej kaplnky. Čiastočná barokizácia interiéru bola po roku 1720.  Z nástenných malieb vo svätyni kostola sa zachoval fragment postavy sv. Antona Pustovníka s jeho atribútmi, s postavou donátorky s nápisovou páskou (záver 14. stor.).


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Súd s areálom vo Vranove nad Topľou

zverejnené: 4. mája 2020

Areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou V minulom kalendárnom roku pribudol do pamiatkového fondu Slovenskej republiky unikátny areál zo začiatku 20. storočia. Ide o areál Okresného súdu vo Vranove nad Topľou. Areál je situovaný  približne v strede mesta, západne od areálu tunajšej nemocnice (Svet zdravia a. s. – Nemocnica Vranov nad Topľou), JV od mestského domu kultúry na parcelách č. KN-C 1916 a 1917 k. ú. Vranov nad Topľou. Tvoria ho tri pamiatkové objekty – hlavná súdna budova, vedľajšia súdna budova (väzenie) a ohradný múr s oplotením. Prvé správy o budúcej výstavbe novej účelovej budovy súdu vo Vranove pochádzajú z roku 1909.


  


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou – unikátne technické pamiatky stredoeurópskeho významu

zverejnené: 24. apríla 2020

Viadukty z okolia Hanušoviec nad TopľouMesto Hanušovce nad Topľou väčšina ľudí pozná vďaka kaštieľom (renesančný rod. Soós, barokový rod. Dessewffy) či kostolom (gotický rím. kat., klasicistický ev. a. v.) a najnovšie už aj vďaka zdevastovanej sušiarni liečivých bylín. Na území mesta a v jeho bezprostrednom okolí sa okrem už spomenutých zaujímavostí nachádzajú aj unikátne technické diela - štyri železničné viadukty, ktoré sú súčasťou železničnej trate Prešov – Strážske. S výstavbou železnice na tomto úseku sa počítalo už na konci 19. storočia. V roku 1897 dokonca uzrel svetlo sveta projekt pre jej realizáciu, avšak ku samotnej výstavbe už nedošlo.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Inštalácia replík náhrobných evidenčných tabúľ na vojnových cintorínoch v Stakčíne a Topoli

zverejnené: 24. apríla 2020

Replíky náhrobných evidenčných tabúľ na vojnových cintorínochV roku 2019 pribudli na drevených krížoch vojnových cintorínov z Veľkej vojny (1914 – 1918), nachádzajúcich sa obciach v Stakčín a Topoľa, náhrobné evidenčné tabule s menami pochovaných vojakov. Ide o repliky, vychádzajúce z originálu nájdeného na lokalite Zboj (smaltované tabuľky oválneho tvaru natreté bielou podkladovou farbou s orámovaním a nápismi v čiernej farebnosti). Tento typ náhrobných evidenčných tabúľ sa štandardne používal na označovanie vojnových hrobov v medzivojnovom období.Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Epidémie a výtvarné pamiatky

zverejnené: 22. apríla 2020

Epidémie a výtvarné umenieVýtvarné umenie v priebehu vekov neustále reagovalo na vonkajšie podnety a dobové dianie. Výnimkou neboli ani morové epidémie medzi 14. a 18. storočím, ktoré ovplyvnili podobu výtvarného umenia v mnohých žánroch. V období baroka vznikali na celom území dnešného Slovenska morové stĺpy – súsošia Immaculaty, ako poďakovanie preživších za prečkanie epidémie a na pamiatku jej obetí. Na území mesta Prešov dali morový stĺp postaviť jezuiti v roku 1751 na pamiatku obetí morových epidémií v meste v r. 1679 a 1710. Súsošie bolo postavené na mieste popraviska obetí známeho Caraffovho súdu z r. 1687, ktorý odsúdil na smrť 24 protestantských šľachticov a mešťanov obvinených zo spoluúčasti na protihabsburskom povstaní Imricha Thökölyho.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Nálezy pamiatkovo hodnotných zvonov

zverejnené: 25. marca 2020

Kolbasov, zvon veľký (1894)V priebehu prvých dvoch mesiacov aktuálneho kalendárneho roka sa KPÚ Prešov v rámci výkonu štátnej správy aj spracovania revízie ústredného zoznamu pamiatkového fondu podarilo vo zvoniciach a vežiach kostolov Prešovského kraja „objaviť“ sedem zvonov s pamiatkovými hodnotami. Šesť zvonov bolo lokalizovaných v sakrálnych objektoch gréckokatolíckej cirkvi, jeden v rímskokatolíckom kostole.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

zverejnené: 17. februára 2020

Erbová sála fintického kaštieľa počas obnovyPo ukončení obnovy Erbovej sály vo fintickom kaštieli sa 16. januára 2020 konalo jej slávnostné otvorenie. Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ...) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný výraz z r. 1867 s maliarskou a štukovou výzdobou, a tým bol daný konečný výraz prezentácie Erbovej sály.

Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Prezentácia publikácie "Metodika identifikácie a výskumu historických krovov"

zverejnené: 24. apríla 2019

Dokumentovanie stredovekého krovu r.k. kostola vo FallbachuDňa 7. 4. 2019 bol v rozhlasovej relácii RTVS Hosť dobrého rána odvysielaný rozhovor s Ľuborom Suchým z Krajského pamiatkového úradu Prešov, kde bola predstavená nová publikácia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky autorského kolektívu Suchý, Zacharová, Ižvolt, Ďurian pod názvom „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“. Zároveň boli vo vysielaní populárnou formou prezentované výsledky skúmania týchto konštrukcií na našom území. Odborným pracovníkom Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov bola metodická publikácia odprezentovaná v konferenčnej sále Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Metodika bude slúžiť ako pri výkone štátnej služby, tak aj pri dokumentovaní historických krovových konštrukcií.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

zverejnené: 24. januára 2019

Odrytie gotickej podoby brány z Baziliky minor v BardejoveV roku 2018 bol zahájený reštaurátorský výskum jednokrídlovej neskororenesančnej brány z roku 1655 z Baziliky minor (rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia) v Bardejove, ktorý mal predchádzať jej samotnému reštaurovaniu. Pri sňatí ľavej časti zdobnej neskororenesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie, po polovičnom odkryve, odhalil reštaurátor Akad. soch. Martin Kutnýodhalená doposiaľ neprístupnú lícnu stranu pôvodnej gotickej brány, kde v prostrednej časti je zreteľne čitateľný erb s havranom (Matej Korvín), erb s levom a najstarší erb mesta Bardejov.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

zverejnené: 7. júna 2018

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;